25. 10. 2020  3:06 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu IKPS04_6B - Inžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systém (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
IKPS04_6B
Názov predmetu:
Inžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systém
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Preukázanie poznatkov z riešených úloh počas cvičení, odovzdanie korektne vypracovaného zadania.
Na cvičeniach je možné získať max. 20 bodov
Písomná skúška - max. 80 bodov

Hodnotenie predmetu: max. 100 bodov (cvičenia + písomná skúška)
A: 92 - 100 bodov
B: 83 - 91 bodov
C: 74 - 82 bodov
D: 65 - 73 bodov
E: 56 - 64 bodov
FX: 0 - 55 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent môže získať vedomosti o prístupoch k manažérstvu kvality. Objasniť základné pojmy z oblasti systému manažérstva kvality ako neoddeliteľnej súčasti manažérstva organizácie. Poskytnúť poznatky zo systémov manažérstva kvality, ich normatívneho zabezpečenia a podrobného prehľadu o využívaní a aplikácii súčasných noriem v oblasti manažérstva kvality, vrátane ich požiadaviek.Nadobudnúť poznatky v oblasti integrácie manažérskych systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy v oblasti kvality
Inžinierstvo kvality
Manažérstvo kvality
Prístupy ku kvalite v Japonsku a ich význam pre súčasné trendy
Prístupy ku kvalite v USA a Európe
8 zásad riadenia kvality
Manažment (riadenie) a vodcovstvo v inžinierstve kvality
Systémy kvality, ich rozvíjanie, zavádzania a overovanie
Plánovanie, riadenie a zaistenie kvality produktov a procesov
Spoľahlivosť a manažment s ohľadom na riziko
Riešenie problémov a zlepšovanie kvality
Integrované manažérske systémy
Medzinárodná normalizácia systému manažérstva kvality
Dokumentačné zabezpečenie systému manažérstva kvality
Procesný model ISO 9001:2015
Procesy týkajúce sa aplikácie systému manažérstva kvality, postup budovania systému manažérstva kvality
Integrovaný manažérsky systém
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SINAY, J. Nástroje zlepšovania kvality. Prešov : ManaCon, 2007. 192 s. ISBN 978-80-89040-32-2.
VIRČÍKOVÁ, E. -- HRUBEC, J. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU, 2009. 542 s. ISBN 978-80-552-0231-0.
MATEIDES, A. Manažerstvo kvality. Bratislava: EPOS, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4.
NENADÁL, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. -- PETŘÍKOVÁ, R. -- PLURA, J. -- TOŠENOVSKÝ, J. Moderní management jakosti: Principy, postupy, metody. Praha : Management Press, 2008. 376 s. ISBN 978-80-7261-186-7.
NENADÁL, J. Moderní systémy řízení jakosti: Quality management. Praha : Management Press, 2002. 282 s. ISBN 80-7261-071-6.

Odporúčaná:
IATF 16949:2016 Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu
STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015)
STN EN ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2012)
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015)
STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie (ISO 45001:2018)
STN ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky (27001:2013)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
ISO normy sú k dispozícii v univerzitnej študovni online na 1 PC
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A
B
C
D
E
FX
6,5 %
13,0 %
20,8 %
33,1 %
26,6 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Tomáš Brlej (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 02. 2019.

Typ výstupu: