18. 10. 2019  16:31 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INRS06_6I - Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INRS06_6I
Názov predmetu: Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt - hodnotí sa plnenie etáp projektu a obhajoba výsledkov projektu. Hodnotenie kontrolných míľnikov projektu, záverečná obhajoba výsledkov projektu.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba obhájiť projekt. Do výslednej známky sa započítava hodnotenie projektu.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda komplexný postup návrhu a tvorby projektovej dokumentácie automatizovaných systémov z pohľadu funkčných požiadaviek, bezpečnostných noriem, elektromechanických požiadaviek a s použitím profesionálnych nástrojov softvérovej podpory pre návrh rozvodov v automatizovaných systémoch. Na laboratórnych cvičeniach získa praktické skúsenosti z používania CAE systémov (najmä projektovanie systému a vytváranie elektrotechnickej dokumentácie v EPLAN). Absolvent je schopný samostatne vyšpecifikovať elektrické časti riadiaceho systému a teda výzbroj a výstroj rozvádzača so zohľadnením nárokov na mechanickú i elektrickú záťaž, ako aj odolnosť voči vplyvu prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prostriedky a metódy pre modelovanie, simuláciu a verifikáciu projektov priemyselnej automatizácie.
2. Projektová dokumentácia – typy a zásady tvorby.
3. Požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie.
4. Schématické značky, používané v projektovej dokumentácii podľa STN IEC 60617.
5. Softvér pre tvorbu elektrodokumentácie riadiacich systémov (EPLAN).
6. Významné stavebné prvky pre projektovanie systémov z pohľadu mechanických i elektrických vlastností pre skupiny komponentov, ako napr. snímače, akčné členy, frekvenčné meniče a pod.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
STRÉMY, M. Programovateľné logické automaty. Trnava : AlumniPress, 2011. 112 s. ISBN 978-80-8096-149-7.
HŰTTNER, Ľ. Elektrické prístroje. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 160 s. ISBN 978-80-227-2598-9.
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
POLÁČEK, D. Technické kreslení podle mezinárodních norem. III.: Pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnikce. Ostrava : MONTANEX, 1995. 308 s. ISBN 80-85780-28-3.
ĎUROVSKÝ, F. -- SEMAN, S. Technická dokumentácia v elektrotechnike. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2001. 97 s. ISBN 80-89061-28-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 596

ABCDEFX
10,4 %25,2 %28,5 %23,2 %12,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. Tomáš Bezák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Némethová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eduard Nemlaha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Škulavík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: