18. 10. 2019  1:57 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu LOSR06_6I - Logické systémy riadenia (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: LOSR06_6I
Názov predmetu: Logické systémy riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt - hodnotí sa plnenie etáp projektu a obhajoba výsledkov projektu. Hodnotenie kontrolných míľnikov projektu, záverečná obhajoba výsledkov projektu.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba obhájiť projekt. Do výslednej známky z predmetu sa započítava hodnotenie projektu (prvá zložka hodnotenia)
Práca na cvičeniach bude preverená priebežnými testami (predpoklad 2 za semester) a spolu s aktivitou na cvičeniach bude tvoriť ďalšiu zložku hodnotenia predmetu.

Skúška z predmetu bude realizovaná písomne a ústne, pričom prvé dve zložky hodnotenia predemtu tvoria 50 percent výslednej známky z predmetu.

Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy pokročilých metód programovania programovateľných logických automatov. Pozná princípy decentralizovaného riadenia s využitím rôznych komunikačných protokolov. Pozná základné princípy inteligentných metód riadenia implementovaných prostredníctvom PLA. Má základné znalosti z oblasti zabezpečovania kvality výroby a zabezpečovania kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti riadiacich systémov na báze PLA.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Decentralizované systémy riadenia - Priemyselná komunikácia a komunikačné protokoly, web server PLA.
2. Funkčné moduly - Pokročilé techniky programovania (nepriame adresovanie, vnorené cykly), systémové funkcie a funkčné bloky, vzdialené periférie, podprogramy a prerušenia (systémové, diagnostické, časové, udalostné atď).
3. Algoritmy riadenia spojitých technologických procesov - Dvojpolohová, trojpolohová a PID regulácia pomocou PLA.
4. Fuzzy riadenie - Základné typy fuzzy regulátorov, fuzzy adaptívne systémy, aplikácie fuzzy a neuro-fuzzy systémov.
5. Nevýrobná automatizácia - Elektroinštalácia na báze zberníc, zabezpečovacie systémy a EPS.
6. Zabezpečovanie kvality výroby. (pick to light, andon, poka-yoke, a pod.)
7. Zabezpečovanie kvality a spoľahlivosti riadiacich systémov na báze PLA - Bezpečnostne-kritické procesy a funkčná bezpečnosť riadiacich systémov, integrita bezpečnosti a bezpečnostná funkcia, analýza bezpečnosti riadiacich systémov, tvorba programu pre systémy riadenia bezpečnostne-kritických procesov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
MUDRONČÍK, D. Softvér riadiacich systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave: STU Bratislava, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
SEKAJ, I. Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : IRIS, 2005. 157 s. ISBN 80-89018-87-4.
NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 176 s. ISBN 80-7300-069-5.
HALENÁR, I. -- KOPČEK, M. -- NEMLAHA, E. Počítačové siete [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-191-6.
RÁSTOČNÝ, K. -- ŽDÁNSKY, J. Riadiace systémy so safety PLC. Žilina: EDIS, 2013. 203 s. ISBN 978-80-554-0681-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 377

ABCDEFX
28,4 %22,8 %20,7 %18,3 %9,5 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. Tomáš Bezák, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: