12. 12. 2019  1:40 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MEKP06_6B - Metóda konečných prvkov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MEKP06_6B
Názov predmetu: Metóda konečných prvkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na cvičeniach, vypracovanie a obhajoba semestrálneho projektu.

Skúška:
Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na numerické metódy riešenia fyzikálnych polí. Dôraz je kladený na aplikáciu metódy konečných prvkov ako všeobecnej metódy pre numerické simulácie širokého spektra problémov tuhých a poddajných telies, prostredí a technologických procesov, ako na možnosti jej využitia v technickej praxi. Študenti získajú teoretické základy a všeobecné znalosti o MKP, o metódach odvodenia matíc prvkov a konštrukcie. Získajú zručnosti, potrebné k vytváraniu simulačných modelov, riešeniu a posúdeniu výsledkov získaných numerickou simuláciou. V praxi budú schopní uplatniť uvedené poznatky pri konštrukčných návrhoch, pri analýzach mechanických systémov, zariadení a technologických procesov, ako aj pri posudzovaní únosnosti, životnosti a spoľahlivosti konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
 Prehľad numerických metód. Podstata a aplikácie MKP.
 Operácie s maticami. Spôsoby riešenia systémov algebraických rovníc. Princípy numerickej integrácie.
 Všeobecný postup riešenia štrukturálnej úlohy v MKP. Variačná formulácia rovníc MKP.
 Formulácia rovníc MKP pre základné štrukturálne prvky.
 Typy konečných prvkov. Izoparametrické prvky. Matice konštrukcie.
 Štruktúra a spôsoby práce s programovým systémom ANSYS. Základy vytvárania MKP modelu.
 Zaťaženía a okrajové podmienky. Spôsoby a podmienky riešenia. Spracovanie výsledkov.
 Aplikácie MKP v analýzach - pevnostné analýzy, dynamika telies, vedenie tepla, kontaktné úlohy, viazané (multifyzikálne) úlohy.
 Riešenie nelineárnych úloh. Fyzikálna a geometrická nelinearita, materiálové modely.
 Rozšírené možnosti práce s programom ANSYS. Parametrické modelovanie, jazyk ADPL, dávkové príkazy. Import dát z CAD systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BENČA, Š. Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2404-1.
KOMPIŠ, V. -- ŽMINDÁK, M. -- KAUKIČ, M. Počítačové metódy v mechanike: Lineárna analýza. Žilina : Žilinská univerzita, 1998. 152 s. ISBN 80-7100-469-3.
BENČA, Š. Riešenie nelineárnych pevnostných úloh pomocou MKP. Bratislava : STU, 2009. 205 s. ISBN 978-80-227-3077-8.
NAKASONE, Y. -- YOSHIMOTO, S. -- STOLARSKI, T. Engineering Analysis with ANSYS Software. Amsterdam : Elsevier, 2008. 456 s. ISBN 978-0-7506-6875-0.
ŽMINDÁK, M. -- GRAJCIAR, I. -- NOZDROVNICKÝ, J. Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - modelovanie v ANSYSe. Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2004. 208 s. ISBN 80-968823-5-X.
NOZDROVICKÝ, J. -- GRAJCIAR, I. -- ŽMINNDÁK, M. Modelovanie a výpoČty v metóde konečných prvkov. Diel I - Modelovanie v ANSYSe. Žilina: VTS pri ŽU, 2004. 208 s. ISBN 80-968823-5-X.
MADENCI, E. -- GUVEN, I. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS. USA: University of Arizona, Springer, 2006. 695 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 302

ABCDEFX
2,6 %8,9 %17,5 %32,1 %36,8 %2,1 %
Vyučujúci: Ing. Eva Babalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Šimon (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: