13. 11. 2019  8:31 Stanislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MKTP03_6B - Metrológia a kvalita technologických procesov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MKTP03_6B
Názov predmetu: Metrológia a kvalita technologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 6. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 6. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 6. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 6. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 6. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 6. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na cvičeniach je možné získať max. 20 bodov
Písomná skúška - max. 80 bodov

Hodnotenie predmetu: max. 100 bodov (cvičenia + písomná skúška)
A: 92 - 100 bodov
B: 83 - 91,99 bodov
C: 74 - 82,99 bodov
D: 65 - 73,99 bodov
E: 56 - 64,99 bodov
FX: 0 - 55,99 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o geometrických parametroch strojových súčiastok, o výrobných odchýlkach, o metodike ich merania, o chybách merania, o legislatívnej podpore metrológie a kvalite technologických procesov. Na laboratórnych cvičeniach predmet poskytne praktické overenie získaných poznatkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Metrológia ako vedecká báza metrologického zabezpečenia
Chyby merania a neistota merania
Meranie dĺžok
Geometrické tolerovanie
Drsnosť povrchu
Súradnicové meranie
Meranie uhlov
Meranie závitov a ozubených kolies
Legislatívna podpora metrológie
Kvalita technologických procesov
Základné nástroje manažérstva kvality
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÖRÖG, A. -- SAMARDŽIOVÁ, M. Metrológia a kvalita technologických procesov. Trnava : AlumniPress, 2016. 329 s. ISBN 978-80-8096-225-8.

Odporúčaná:
DOVICA, M. Metrológia v strojárstve. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006. 350 s. ISBN 80-8073-407-0.
MUSIL, S. -- ĎURIŠ, S. Metrológia a kvalita. , 2002. Bratislava: Grafické štúdio P. Juriga, 2002. 150 s. ISBN 80-89112-00-5.
BALARA, M. -- PITEĽ, J. Metrológia. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-8073-845-7.
PALENČÁR, R. -- HALAJ, M. Metrologické zabezpečenie systémov riadenia kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 138 s. ISBN 80-227-1171-3.
MATULA, E. -- POTOCKÝ, J. -- KURIC, I. -- MADUDA, M. Strojárska metrológia a riadenie akosti výroby: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 306 s. ISBN 80-227-0264-1.
KRSEK, A. -- OSANNA, H P. -- KURIC, I. -- PROSTREDNÍK, D. Strojárska metrológia a riadenie kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 290 s. ISBN 80-227-1789-4.
ČECH, J. -- PERNIKÁŘ, J. -- PODANÝ, K. Strojírenská metrologie. Brno : CERM, 2005. 175 s. ISBN 80-214-3070-2.
TICHÁ, Š. Strojírenská metrologie: část 1. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006. 104 s. ISBN 80-248-0671-1.
PERNIKÁŘ, J. -- TYKAL, M. Strojírenská metrologie II. Brno : CERM, 2006. 180 s. ISBN 80-214-3338-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 576

ABCDEFX
0,7 %4,5 %13,0 %29,5 %46,5 %5,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ingrid Görögová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Moravčíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Augustín Görög, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: