20. 10. 2019  14:18 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MSEB05_6B - Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MSEB05_6B
Názov predmetu: Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 6. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu:
1. z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie, každá písomka bude pozostávať z dvoch častí - testu (možnosť získať 5 bodov) a riešenia príkladu (možnosť získať 5 bodov)
3. na skúške môže študent získať max. 80 bodov
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5a. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
5b. na každom cvičení absolvujú študenti riešenie príkladu preberaného na predchádzajúcom cvičení, nutnou podmienkou pre získanie zápočtu je úspešné zvládnutie polovice riešených príkladov s úspešnosťou aspoň 70 %
6. študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o spôsobe merania a monitorovania prostredia a rizikových faktorov. Študent získa prehľad o základných metódach stanovenia rizikových faktorov v pracovnom prostredí. Ďalej študent získa vedomosti zo zostavovania a riešenia materiálových a energetických bilancií pre uzavreté a otvorené systémy pri rôznych technologických a environmentálnych procesoch. Dokáže pracovať s bilanciami ako s univerzálnou operáciou využívajúcou známe zákony fyziky a chémie a používať inžinierske výpočty pri riadení a projektovaní procesov, ako aj správne interpretovať získané výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
- Chemické rizikové faktory. Kvalitatívna a kvantitatívna anorganická a organická chémia. Volumetria, gravimetria.
- Inštrumentálne analytické metódy. Chromatografia, elektrochemické metódy, emisné a absorpčné metódy.
- Fyzikálne vlastnosti škodlivín a ich meranie
- Bilančný objekt a jeho obsah (bilančná sústava, bilančné obdobie, bilančná schéma).
- Množstvo a zloženie zmesí (spôsoby vyjadrenia množstva a zloženia zmesí, ich vzájomné prepočty)
- Zostavovanie materiálovej bilancie (materiálové prúdy a bilančné rovnice, výťažok zložky pri delení zmesí)
- Materiálové bilancie bez chemickej reakcie a bilancie v systémoch s chemickou reakciou.
- Energetické bilancie uzatvorených a otvorených systémov.
- Tepelná kapacita, špecifická tepelná kapacita, výpočet entalpie systému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TARAPČÍK, P A K. Analytická chémia: Seminárne cvičenia - riešené príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 145 s. ISBN 80-227-1469-0.
GARAJ, J. -- HLADKÝ, Z. -- LABUDA, J. Analytická chémia I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 188 s. ISBN 80-227-0838-0.
BUSTIN, D. Analytická chémia II. Bratislava: STU v Bratislave, 1996. 213 s. ISBN 80-227-0885-2.
HOLÁ, O. -- HOLÝ, K. Radiačná ochrana. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 200 s. ISBN 978-80-227-3240-6.
CHMÚRNY, I. -- TOMAŠOVIČ, P. -- HRAŠKA, J. Fyzika vnútorného prostredia budov: Vybrané kapitoly základov tepelnej ochrany budov,stavebnej akustiky,denného osvetlenia a insolácie budov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 394 s. ISBN 978-80-227-3917-7.
NOVÝ, R. Hluk a chvění. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1995. 389 s. ISBN 80-01-01306-5.
ŽIARAN, S. Hluk a vibrácie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1992. 191 s. ISBN 80-227-0488-1.
BERANEK, L L. -- VÉR, I L. Noise and Vibration Control Engineering: Principles and applications. New York : John Wiley & Sons, 1992. 804 s. ISBN 0-71-61751-2.
ŠEFČÍKOVÁ, M. -- ŠEFČÍK, J. -- STOPKA, J. Materiálové bilancie technologických procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 157 s. ISBN 80-227-0950-6.
HOSTIN, S. -- ŠILHÁR, S. -- SOLDÁN, M. -- LACUŠKA, M. Environmentálne inžinierstvo 1: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 229 s. ISBN 80-227-2013-5.
BAFRNCOVÁ, S. -- BÁLEŠ, V. -- BAFRNEC, M. Chemické inžinierstvo. Príklady a úlohy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1996. 504 s. ISBN 80-227-0862-3.
BAFRNCOVÁ, S. -- ŠEFČÍKOVÁ, M. -- VAJDA, M. Chemické inžinierstvo - Tabuľky a grafy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 115 s. ISBN 80-227-1304-X.
BÁLEŠ, V. -- LANGFELDER, I. -- BAFRNEC, M. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8.
DOJČANSKÝ, J. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 159

ABCDEFX
3,8 %15,7 %29,6 %18,2 %26,4 %6,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: