Oct 29, 2020   9:30 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus NAM201_6B - Náuka o materiáloch II (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: NAM201_6B
Názov predmetu:
Náuka o materiáloch II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra musia študenti vypracovat tri referáty a dva písomné testy.
Na cvičeniach sa vyžaduje 100 % aktívna účasť študentov a študenti musia byť z odprednášanej látky pripravení. Hodnotenie z cvičení sa podieľa na celkovom hodnotení 30 %. Zvyšných 70 % študent získava na písomnom teste - skúške. Na hodnotenie E je potreba získať z tých dvoch častí minimálne 56 %, E - 56 ÷ 64 %, D - 65 ÷ 73 %, C - 74 ÷ 82 %, B - 83 ÷ 91 %, A - 92 ÷ 100 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné informácie o kovových i nekovových materiáloch. Bude oboznámený s teóriou technológii tepelného spracovania kovových materiálov. Študent získa aj základné informácie o degradačných procesoch materiálov, napr. korózii, opotrebení, tečení, krehkom lome a únave materiálov. Bude poznať materiály na spájkovanie, ložiskové materiály, vysokopevné ocele, nástrojové materiály, keramickými materiálmi, plastami a sklom. Bližšie sa oboznámi s elektrónovou mikroskopiou a RTG difrakciou. Bude poznať spôsoby tvorby povlakov a vrstiev na kovových aj nekovových materiáloch.
 
Stručná osnova predmetu:
Teória fázových premien pri tepelnom spracovaní ocelí. Perlitická, bainitická a martenzitická premena. Austenitizačné diagramy, diagramy izotermického rozpadu austenitu (IRA) a anizotermického rozpadu austenitu (ARA).
Kalenie a popúšťanie ocelí. Druhy kalenia. Kaliace prostriedky. Teória fázových premien pri popúšťaní ocelí. Zušľachťovanie. Popúšťacia krehkosť.
Chemicko-tepelné spracovanie. Cementácia, nitridácia a kombinované procesy. Príklady použitia chemicko-tepelne spracovaných ocelí.
Ocele pre zvárané konštrukcie, vysokopevné a oteruvzdorné ocele. Liatiny.
Neželezné konštrukčné materiály. Zliatiny medi a hliníka na tvárnenie a na odlievanie. Titán a jeho zliatiny. Kobalt a jeho zliatiny. Nikel a jeho zliatiny.
Ložiskové materiály, spájky.
Opotrebenie materiálov a materiály odolné opotrebeniu.
Korózia materiálov, spôsoby protikoróznej ochrany. Koróziivzdorné ocele a materiály odolné voči korózii.
Únava materiálov a skúšky únavy.
Tečenie materiálov. Žiarupevné a žiaruvzdorné materiály.
Nástrojové materiály. Nástrojové ocele nelegované, legované, ledeburitické. Rýchlorezné ocele, spekané karbidy, rezná keramika.
Materiály vyrobené práškovou metalurgiou.
Elektrónová mikroskopia. Röntgenová difrakčná analýza.
Základy voľby materiálov pre dané použitie a prevádzkové namáhanie.
Keramické materiály. Plasty, kompozitné materiály.
Tvorba povlakov a vrstiev na materiáloch - technológie a oblasti použitia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PLUHAŘ, J. Nauka o materiálech. Praha : SNTL, 1989. 552 s.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Náuka o materiáloch II. Trnava : AlumniPress, 2009. 243 s. ISBN 978-80-8096-081-0.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČIČKA, R. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch II.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 239 s. ISBN 978-80-8096-103-9.
MORAVČÍK, R. -- HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- MARTINKOVIČ, M. -- ČIČKA, R. Náuka o materiáloch I. Trnava : AlumniPress, 2010. 249 s. ISBN 978-80-8096-123-7.
SKOČOVSKÝ, P. -- BOKŮVKA, O. -- KONEČNÁ, R. -- TILLOVÁ, E. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke. Žilina : Žilinská univerzita, 2006. 349 s. ISBN 80-8070-593-3.
JONES, D. -- ASHBY, M F. Engineering Materials 1: An Introduction to their Properties and Applications. Oxford : Butterworth - Heinemann, 1998. 306 s. ISBN 0 7506 3081 7.
JONES, D. -- ASHBY, M F. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Design. Oxford : Butterworth - Heinemann, 1998. 367 s. ISBN 0 7506 4019 7.
ASHBY, M. -- JOHNSON, K. Materials and Design. Oxford: Butterworth Heinemann Elsevier, 2002. 336 s. ISBN 978-0-7506-5554-5.
SKOČOVSKÝ, P. Konštrukčné materiály. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 246 s. ISBN 80-7100-608-4.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
HRIVŇÁK, I. -- HRIVŇÁKOVÁ, D. Materiálografia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 363 s. ISBN 978-80-227-3606-0.

Odporúčaná:
Jurči, P. Nástrojové oceli ledeburitického typu, ČVUT v Praze, 2009. 221 s. ISBN 978-80-01-04439-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1397

ABC
D
E
FX
3,8 %6,6 %13,4 %25,6 %
41,9 %
8,7 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Ptačinová, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 12. 2018
Schválil:
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: