30. 10. 2020  8:49 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NELA05_6B - Nebezpečné látky (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: NELA05_6B
Názov predmetu:
Nebezpečné látky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obmedzujúca podmienka (zápočet): 100 % aktívna účasť na cvičeniach, čo zahŕňa:
o domácu prípravu na cvičenie – vypracovanie vopred zadaných úloh do zošita alebo predpripraveného formulára,
o realizáciu všetkých zadaní a úloh laboratórneho cvičenia,
o úspešné odovzdanie protokolov v zadanom termíne do AIS

Záverečné hodnotenie (skúška), na ktoré sa bude dať prihlásiť po získaní zápočtu bude pozostávať z elektronického testu a ústnej časti. Skúškový test v prostredí AIS bude pozostávať z teórie a príkladov preberaných na prednáškach aj cvičeniach. Do látky preberanej na cvičeniach a prednáškach sa zahŕňa aj učivo obsiahnuté v povinnej a odporúčanej literatúre. Študent, ktorý bol úspešný len v jednej časti skúšky musí na opravnom termíne znova absolvovať obidve jej súčasti.


Výsledné hodnotenie (% úspešnosti): A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti nebezpečných látok. Študent dokáže správne spracovať a aplikovať legislatívu v oblasti nebezpečných látok, prepravy a práce s nebezpečnými látkami. Dokáže pracovať s informáciami pre bezpečnú prácu s nebezpečnými látkami.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah Prednášok:
- Definície pojmov. Zákon o chemických látkach
- Vlastnosti nebezpečných látok
- Preprava nebezpečných látok
- Skladovanie nebezpečných látok
- Preprava a skladovanie odpadov
- Hasenie a hasiace látky
- Dekontaminácia
- Osobné ochranné prostriedky
- Samovznietenie
- Toxicita a nebezpečné látky. Prvá pomoc
- Nebezpečné chemické reakcie. Výbušnosť a horľavosť
- Havárie pri práci s nebezpečnými látkami, základy výpočtov
- Významné nebezpečné látky

Obsah cvičení:
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v chemickom laboratóriu
- Fyzikálne vlastnosti nebezpečných látok
- Acidita prostredia (acido-bázické vlastnosti NL)
- Plyny a výbušné látky (reaktivita NL)
- Horľavé a samozápalné látky (oxidačno-redukčné vlastnosti NL)
- Bioakumulatívnosť látok (biologické vlastnosti NL)
- Docvičovanie laboratórií
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství SPEKTRUM, 2000. 151 s. ISBN 80-86111-60-1.
ŠENOVSKÝ, M. -- BALOG, K. -- HANUŠKA, Z. -- ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky II. Ostrava : SPBI, 2005. 139 s. ISBN 80-86634-47-7.
BALOG, K. Samovznietenie: Samozahrievanie. Vznietenie. Vzplanutie. Ostrava : SPBI, 1999. 133 s. ISBN 80-86111-43-1.
KOTINSKÝ, P. Dekontaminace. Ostrava: SPBI Ostrava, 2003.
BALOG, K. Hasiace látky a ich technológie. Ostrava : SPBI, 2005. 119 s. ISBN 80-86634-49-3.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 1. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 2. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 3. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
Tureková, Ivana - Kuracina, Richard: Úvod do prevencie závažných priemyselných havárií. - 1. vyd. -. Trnava: Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2009. 76 s. ISBN 978-80-89422-01-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 662

A
B
C
D
E
FX
6,9 %
18,3 %
35,8 %
28,5 %
10,3 %
0,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
21. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: