22. 10. 2019  11:54 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu OOPC06_6B - Objektovo orientované programovanie v C# (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: OOPC06_6B
Názov predmetu: Objektovo orientované programovanie v C#
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre vykonanie skúšky je vypracovanie zadania a úspešné obhájenie semestrálneho projektu, z ktorých získa študent maximálne 20% bodov hodnotenia predmetu.
Na skúške môže študent získať maximálne 80% bodov.
Výsledná známka predmetu je udelená na základe súčtu priebežného hodnotenia a výsledku skúšky. Hodnotenie je udelené na základe stupnice podľa ŠP STU:
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda postupy tvorby objektovo orientovaných programov, princípy a zásady udalosťami riadeného programovania. Pozná základy programovacieho jazyka C#, tvorbu aplikácií, návrh užívateľského rozhrania a štandardné spôsoby tvorby užívateľských komponent. Má vedomosti a zručnosti programovania v objektovo orientovaných vývojových prostrediach Microsoft Visual Studio a SharpDevelop.
 
Stručná osnova predmetu:
- .NET Framework, C# a .NET Framework, porovnanie C++ a C#.
- Common Language Infrastructure, Memory mangement, Common Type System.
- Dátové typy v C#. Premenné a konštanty.
- Riadiace štruktúry. Cykly a vetvenia v C#.
- Polia v C#. Práca so súbormi.
- Objektovo orientované programovanie v C#. Bázové triedy.
- Dedičnosť, preťažovanie metód, abstraktné metódy. Modifikátory prístupu, virtuálne a abstraktné vlastnosti.
- Trieda System.Objekt, assemblies, namespaces.
- Ošetrovanie chýb, výnimky, obsluha výnimiek.
- Direktívy, rozhrania, udalosti.
- Grafické užívateľské rozhranie, Windows Applications.
- Windows Forms. Základné komponenty -- Button, Label, TextBox, ComboBox...
- Prístup k základným databázam. Základné databázové komponenty DataSet, DataGrid...
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHREIBER, P. -- KEBÍSEK, M. -- ELIÁŠ, M. Objektovo orientované programovanie. Trnava : AlumniPress, 2013. 119 s. ISBN 978-80-8096-185-5.
KEBÍSEK, M. Objektovo orientované programovanie. Trnava : Qintec s.r.o., 2010. 120 s. ISBN 978-80-969846-8-8.
NAGEL, C. -- EVJEN, B. -- GLYNN, J. -- WATSON, K. -- SKINNER, M. C# 2008: Programujeme profesionálně. 1., 2. Brno : Computer Press, 2009. 1126 s. ISBN 978-80-251-2401-7.
SHARP, J. Microsoft Visual C# 2008: krok za krokem. Brno : Computer Press, 2008. 592 s. ISBN 978-80-251-2027-9.
PETZOLD, C. Programování Microsoft Windows Forms v jazyce C#. Brno : Computer Press, 2006. 356 s. ISBN 80-251-1058-3.

Odporúčaná:
FAGERBERG, J. C# Programming: The ultimate way to learn the fundamentals of the C# language. Source Code Academy, 2013. 344 s. ISBN 978-14-9420-839-4.
JOHNSON, B. Professional Visual Studio 2013. Wrox, Indianopolis 2014. 1104 s. ISBN 978-11-1883-204-2.
NAGEL, C. Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1. Wrox, Indianopolis 2014. 1560 s. ISBN 978-11-1883-303-2.
NASH, T: C# 2010. Computer Press, Brno 2010. 624 s. ISBN 978-80-2513-034-6.
SHARP, J. Microsoft Visual C# 2010: krok za krokem. Computer Press, Brno 2010. 696 s. ISBN 978-80-2513-147-3.
SKEET, J. C# in Depth. Manning Publications, Shelter Island 2013. 616 s. ISBN 978-16-1729-134-0.
TROELSEN, A. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework (Expert's Voice in .NET). APress, New York 2012. 1560 s. ISBN 978-14-3024-233-8.
WATSON, B.: C# 4.0 – Řešení praktických programátorských úloh. Zoner Press 2010. 656 s. ISBN 978-80-7413-094-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 388

ABCDEFX
17,5 %18,3 %24,7 %19,1 %19,3 %1,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: