21. 11. 2019  9:40 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu OCNC03_6B - Obrábanie na CNC strojoch (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: OCNC03_6B
Názov predmetu: Obrábanie na CNC strojoch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Cvičenia
Písomná práca (zadanie príkladu) na cvičeniach z cvičenej problematiky
Hodnotenie vyhovel/nevyhovel
Skúška
Písomná práca, (zadanie troch otázok) dve otázky z prednášok a jedna praktická úloha z cvičení
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej na 56% bodov
Tabuľka na určenie výsledného hodnotenia z predmetu Obrábanie na CNC strojoch
Počet bodov Hodnotenie
100-92 A výborne
91-83 B veľmi dobre
82-74 C dobre
73-65 D uspokojivo
64-56 E dostatočne
55-0 FX nedostatočne
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti tvorby CNC programov a získa praktické zručnosti z tvorby riadiacich programov pre obsluhu CNC strojov. Študent bude rozumieť ručnému programovaniu CNC strojov, bude ovládať štruktúry CNC strojov, bude vedieť zostaviť jednoduchý riadiaci program a tým bude schopný ručne programovať CNC riadené stroje.
 
Stručná osnova predmetu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na CNC strojoch.
Vývoj CNC techniky.
Nomenklatúra CNC strojov a programovania.
Interpolácia, spôsoby interpolácie.
Programovanie pomocou parametrov, súradnicové transformácie.
Meranie na CNC strojoch, meracie sondy.
Technológia na CNC obrábacích strojoch.
Technologickosť konštrukcie z hľadiska nasadenia CNC techniky.
Vývojové trendy programovania CNC strojov.
Elektrotechnika a elektronika v obrábacích strojoch.
Praktikum z tvorby CNC programov pre sústruženie a frézovanie. Výroba súčiastok podľa vlastného programu.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POKORNÝ, P. -- MOROVIČ, L. Programming of CNC machines in system Heidenhain. Programovanie CNC strojov v systéme Heidenhain. In REŠETOVÁ, K. -- ĎURIŠ, R. CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006). Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s. 1019--1023. ISBN 80-227-2472-6.
PETERKA, J. -- JANÁČ, A. -- GÖRÖG, A. Programovanie NC strojov 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 73 s. ISBN 80-227-1686-3.
POKORNÝ, P. Riadiace systémy CNC strojov. Controls Systems of CNC Machines. In Nové smery vo výrobných technológiách 2006 = New ways in manufacturing technologies 2006: 8. medzinárodná vedecká konferencia. - Prešov, 22.-23.6. 2006. - Zborník referátov. 2006 : Technická univerzita v Košiciach, 2006, s. 397--400. ISBN 80-8073-554-9.

Odporúčaná:
ČUBOŇOVÁ, N. Počítačová podpora programovania CNC strojov. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0514-8
POPPEOVÁ, V. -- ČUBOŇOVÁ, N. Programovanie CNC strojov. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. 111 s. ISBN 80-7100-777-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 535

ABCDEFX
12,9 %13,1 %20,7 %19,6 %26,2 %7,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Šimna, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: