23. 11. 2019  3:43 Klement
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PEPO04_6I - Personálne poradenstvo (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PEPO04_6I
Názov predmetu: Personálne poradenstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných personálnych dokumentoch vo vzťahu k aktuálnym legislatívnym predpisom a normám. Pozná zdroje stresu na pracovisku a spôsoby ich zvládania so zameraním na zlepšovanie kvality pracovného života zamestnancov podniku. Má vedomosti o prejavoch mobbingu, harassmentu a diskriminačného správania na pracovisku a nástrojoch ich eliminácie. Študent dokáže kategorizovať pracovné pozície z hľadiska náročnosti práce, vytvárať predpoklady pre optimálne pracovné podmienky z hľadiska organizácie práce. a vytvárať systémy riadenia expatriotov.
 
Stručná osnova predmetu:
Pracovný čas a zmenové režimy, úpravy pracovného času
Systémy odmeňovania, Kategorizácia a katalogizácia pracovných pozícií z hľadiska náročnosti práce
Systémy správy dát
Noví zamestnanci a konkurencia na trhu práce, duálne vzdelávanie
Tvorba a aktualizácia personálnych dokumentov
Personálne procesy podľa ISO
Fluktuácia a starostlivosť o zamestnancov, Prepúšťanie zamestnancov, monitorovanie príčin odchodov zamestnancov
Riadenie diverzity pracovnej sily, diskriminácia, zamestnávanie nezamestnaných, úrady práce
Prevencia zdravotných problémov – intervencie zo strany organizácie- Zdravotná starostlivosť o zamestnancov
Stres na pracovisku, stresory na pracovisku, personálna komunikácia, personálne rozhovory
Personálne mzdové a odvodové účtovníctvo
Benchmarking v personálnej práci
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha : Grada Publishing, 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-2497-3.
ŠVECOVÁ, S. Z HR profesionála na konzultanta. Bratislava: Raabe, 2010. 94 s. ISBN 978-80-891-8255-8.
ŠIKÝŘ, M. Personalistika promanažery a personalisty. Praha: Grada, 2012. 207 s. ISBN 978-80-247-4151-2.

Odporúčaná:
Aktuálne usmernenia a nariadenia EU
Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiaca legislatíva

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 136

ABCDEFX
30,9 %22,8 %12,5 %17,6 %16,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: