Dec 16, 2019   12:07 p.m. Albína
Academic information system

Course syllabus PGRA06_6B - Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PGRA06_6B
Názov predmetu: Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 6. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na cvičeniach sú individuálne riešené dve úlohy zamerané na návrh a programovú implementáciu algoritmov počítačovej grafiky a číslicového spracovania obrazu. Riešenia sa vyhodnotia priebežne, po stanovenom termíne odovzdania podľa uverejneného harmonogramu. Za každú načas odovzdanú úlohu bude možné získať max. 40 bodov. Výsledný počet bodov za cvičenia bude priemerom bodov získaných z oboch úloh. Pre absolvovanie predmetu treba odovzdať riešenia úloh (nutná podmienka). Podiel cvičení na celkovom hodnotení je 40%. Skúška je písomná formou e-testu a jej podiel na celkovom hodnotení je 60%. Študent môže celkom získať max. 100 bodov.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o princípoch, metódach a algoritmoch 2D počítačovej grafiky a číslicového spracovania obrazu. Bude vedieť ako funguje grafika na počítači a bude vedieť využívať funkcie grafických aplikačných programových rozhraní a knižníc operačného systému Windows (GDI+, Direct2D) v spojení s vybraným aplikačným modelom (WinForms, WPF) ako aj technológiou dotNET. Dokáže používať grafické aplikačné programové rozhranie a naprogramovať jednoduché 2D grafické aplikácie v programovacom jazyku C# (C++) s použitím integrovaného vývojového prostredia Visual Studio.
Študent získa základné vedomosti o číslicovej reprezentácii obrazu a jeho spracovaní. Získa informácie o možnostiach spracovania obrazu v prostredí MATLAB.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Technológie programovania a počítačová grafika - zhrnutie poznatkov (dotácia 2/2)
 
a.Procedurálny a objektový prístup.
b.Komponentové technológie programovania.

2.Úvod do počítačovej grafiky (dotácia 4/2)
 
a.Predmet skúmania, klasifikácia oblastí a referenčný model.
b.Prehľad vývoja a základné pojmy.
c.Vektorová a rastrová grafika.
d.Grafický hardvér a renderovací reťazec.
e.Záznam grafickej informácie (grafické súborové formáty).
f.Matematické základy (zhrnutie poznatkov).

3.Grafické programovanie vo Windows (dotácia 4/4)
 
a.Úvod do grafického programovania (WinAPI, GUI, DotNET, C#, WinForms, WPF).
b.GDI+ (virtualizácia grafického HW, kontext zariadenia a grafický kontext, grafické funkcie).
c.Direct2D.
d.Integrované vývojové prostredia pre vývoj riadených grafických aplikácií (Visual Studio, SharpDevelop).

4.Geometrické transformácie (dotácia 2/2)
 
a.Homogénne súradnice a transformačná matica.
b.Základné transformácie (posunutie, otočenie, zmena mierky).
c.Špeciálne transformácie(súmernosť, skosenie).
d.Skladanie transformácií.

5.Zobrazovanie a orezávanie (zobrazovacie transformácie) (dotácia 2/2)
 
a.Window-viewport transformácia.
b.Orezávanie.

6.Rasterizácia základných geometrických objektov a vypĺňanie oblastí (dotácia 2/2)
 
a.Rasterizácia úsečky.
b.Rasterizácia kružnice.
c.Vypĺňanie polygonálnych oblastí.

7.Farby v počítačovej grafike (dotácia 2/2)
 
a.Svetlo a vizuálny systém človeka.
b.CIE chromatický diagram.
c.Modely farieb.

8.Základy číslicového spracovania obrazu (dotácia 6/6)
 
a.Obraz a jeho reprezentácia (získavanie obrazu, typy obrazov, spojitý a diskrétny obraz, binárny obraz, digitalizácia obrazu, obrazová funkcia).
b.Obrazová aritmetika a transformácie obrazu.
c.Predspracovanie obrazu.
d.Segmentácia obrazu.
e.Rozpoznávanie a porozumenie obrazu.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VASKÝ, J. -- KLAČO, M. -- NEMLAHA, E. Grafické spracovanie údajov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 243 s. ISBN 80-227-1384-8.
ŽÁRA, J. -- BENEŠ, B. -- SOCHOR, J. Moderní počítačová grafika. Praha: Computer Press, 2005. 606 s. ISBN 80-251-0454-0.
PRATT, W. Digital Image Processing. NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 735 s. ISBN 0-471-37407-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 607

ABCDEFX
5,3 %20,8 %28,5 %25,9 %18,9 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Matúš Gramblička (cvičiaci)
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 02. 2019.

Type of output: