19. 10. 2019  14:21 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PAOS06_6B - Počítačové architektúry a operačné systémy (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PAOS06_6B
Názov predmetu: Počítačové architektúry a operačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie v priebehu semestra pozostáva z písomného testu v polovici semestra a vypracovaného zadania s odovzdaním na konci semestra. Záverečné preskúšanie je realizované písomnou formou. Celkový výsledok pozostáva zo súčtu dosiahnutých výsledkov v pomere 25% písomná práca, 25% zadanie a 50% skúška.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má prehľad o architektúre počítačov, ovláda základné konštrukčné prvky a vybavenie počítača a má vedomosti o funkcii a vzájomnej spolupráci jednotlivých komponentov. Ovláda princípy synchronizácie a komunikácie procesov a má vedomosti o správe, konfigurácii a využití štandardných operačných systémov. Má prehľad o programovaní a tvorbe nových komponentov a dokáže využívať služby operačných systémov pri návrhu a realizácii programových systémov riadenia procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné prvky a architektúra výpočtových systémov, princíp funkcie jednotlivých častí - zbernice, typy procesorov, polovodičové štruktúry, CISC/RISC architektúra.
Spôsoby riadenia , synchronizácie a prenosu informácie vo výpočtových systémoch, komunikačné zbernice, vstupno-výstupné obvody a protokoly, BIOS.
Reprezentácia dát na záznamových médiách, druhy záznamových médií a princíp funkcie, polovodičové pamäte.
Konverzia signálov, prevodníky.
Jednočipové počítače, prehľad základných typov a architektúr, použitie v meracej a regulačnej technike.
Evolúcia najpoužívanejších operačných systémov, klasifikácia, základné pojmy, ich štruktúra.
Procesy a riadenie procesov, organizácia pamäti, úrovne prístupov v prostredí OS.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUELLER, S. Osobní počítač: Nejpodrobnější průvodce hardwarem PC. Praha : Computer Press, 2001. 869 s. ISBN 80-7226-470-2.
HERBORTH, C. UNIX a LINUX: Názorný průvodce. Brno : Computer Press, 2006. 288 s. ISBN 80-251-0978-X.
GOOGLE, A. Android Developer's Guide.  [online]. 2013. URL: http://developer.android.com/guide/index.html.
VANÍČEK, F. Elektronické součástky. Principy, vlastnosti, modely. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1999. 357 s. ISBN 80-01-01897-0.
MATOUŠEK, D. Práce s mikrokontroléry Atmel AVR. ČR: BEN, 2006. 376 s. ISBN 80-730-0209-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 504

ABCDEFX
18,5 %17,1 %25,0 %17,1 %22,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. Igor Halenár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: