15. 10. 2019  2:07 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PRGJ06_6B - Programovacie jazyky (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PRGJ06_6B
Názov predmetu: Programovacie jazyky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracujú niekoľko domácich úloh spolu za 10 bodov, dva praktické písomné testy spolu za 20 bodov a semestrálne zadanie za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie cvičení je potrebných minimálne 25 bodov z 50. Skúška prebieha formou testu s hodnotením 50 bodov. Predmet je hodnotený súčtom bodov z cvičení a zo skúšky nasledovne: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82 bodov, D 65-73 bodov, E 56-64 bodov, FX menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy algoritmizácie a procedurálneho programovania. Vie previesť danú úlohu do abstraktnej roviny, vytvoriť algoritmus riešenia a naprogramovať ho v jazyku C++. Vie rozdeliť riešenie do funkčných celkov. Má vedomosti o vybraných triediacich a vyhľadávacích algoritmoch. Vie používať základné STL kontajnery. Ovláda prácu so smerníkmi a dynamickým prideľovaním a uvoľňovaním pamäte. Rozumie dôvodom dodržiavania pravidiel písania prehľadného a zrozumiteľného zdrojového kódu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Algoritmus, program, história c++, prvý program.
2. Štruktúra programu, jednoduché funkcie, dátové typy, premenné a konštanty.
3. Výrazy a príkazy, operátory, vetvenia a cykly. 4. Funkcie, deklarácia, definícia, odovzdanie parametrov hodnotou, rekurzia.
5. Polia, reťazce, smerníky a referencie, odovzdanie parametrov odkazom a referenciou.
6. Základy objektovo orientovaného programovania.
7. Smerníky a referencie v OOP, new a delete.
8. Práca s prúdmi, podrobnejšie o cin a cout, práca so súbormi.
9. Podrobnejšie o metódach a preťažovaní.
10. Dedičnosť.
11. Dynamické dátové štruktúry - lineárny zoznam (front, zásobník, zoznam), strom.
12. Modulárne programovanie, direktívy preprocesora.
13. Menný priestor, výnimky a ošetrovanie chýb.
14. Programátorská kultúra, udržiavateľné zdrojové kódy, časté chyby.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Kopp, 2011. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 2. díl. České Budějovice : Kopp nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7232-367-8.
LIBERTY, J. Naučte se C++ za 21 dní. Praha : Computer Press, 2007. 795 s. ISBN 978-80-251-1583-1.
SEDGEWICK, R. Algoritmy v C. Části 1 - 4: Základy datové struktury, třídení, vyhledávaní. Praha : SoftPress, 2003. 688 s. ISBN 80-86497-56-9.
WRÓBLEWSKI, P. Algoritmy: Datové struktury a programovací techniky. Brno : Computer Press, 2004. 351 s. ISBN 80-251-0343-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1190

ABCDEFX
10,8 %16,7 %28,5 %19,1 %22,7 %2,2 %
Vyučujúci: Ing. György Czifra, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Eliáš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Svetský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: