20. 10. 2019  23:10 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PPRE06_6I - Programovanie priemyselných regulátorov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PPRE06_6I
Názov predmetu: Programovanie priemyselných regulátorov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu tri písomné testy.
Test1: Statické programové moduly
Test2: Dynamické programové moduly
Test3: PID algoritmy
Výslednú známku tvorí 20% hodnotenia na cvičeniach a 80% na skúške.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda konfigurovanie a testovanie štandardných programových modulov priemyselných regulátorov pre spracovanie I/O signálov, dynamickú kompenzáciu signálov a konfigurovanie základných typov regulačných obvodov. Je schopný implementovať základné typy regulačných obvodov na priemyselnom regulátore. Má znalosti o algoritmizácii, programovaní a testovaní štandardných programových modulov procesnej úrovne.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra dvojúrovňového riadiaceho systému.
Simulácia programových modulov softvéru procesnej úrovne.
Testovanie programových modulov priemyselného regulátora.
Spracovanie I/O signálov priemyselného regulátora.
Princípy konfigurovania algoritmov regulácie.
Implementácia typických regulačných obvodov na vybratom type priemyselného regulátora.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUDRONČÍK, D. Softvér riadiacich systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave: STU Bratislava, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
MUDRONČÍK, D. -- ZOLOTOVÁ, I. Priemyselné programovateľné regulátory: Konfigurovanie, vizualizácia, kvalita softvéru. Košice : Elfa, 2000. 169 s. ISBN 80-88964-45-8.

Odporúčaná:
KRGN 90. Programátorská príručka. http://kaia.mtf.stuba.sk
UDC 3300 Honeywell. Programátorská príručka. http://www.mokon.com/resourcecenter/downloads/035201_UDC3300_Honeywell.pdf

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1384

ABCDEFX
14,4 %14,2 %20,1 %21,0 %27,9 %2,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Eduard Nemlaha, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Michal Kopček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: