19. 1. 2020  9:19 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PROM04_6I - Projektový manažment (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PROM04_6I
Názov predmetu: Projektový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude pozostávať z hodnotenia spracovaného projektu/projektov vhodnou metodikou (20%) a bodov získaných z písomnej a ústnej skúšky (80%). Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% požadovaných bodov z každej časti hodnotenia.Výsledné hodnotenie: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude mať študent poznatky z oblasti projektového riadenia, jeho obsahu, rozsahu a využitia v priemyselných podnikoch, existujúcich štandardov a metodík projektového riadenia.
Študent rozumie procesom projektového riadenia, vie aplikovať metódy operačnej analýzy pri výbere, plánovaní, realizácií a kontrole projektu, metódy a nástroje projektového riadenia (metóda logického rámca, metóda získanej hodnoty a ďalšie), vybrané metriky a kľúčové indikátory na hodnotenie projektu.
Študent získa zručnosti z oblasti plánovania a realizácie projektu s využitím IT nástrojov (MS Project).
Študent bude mať preukázateľné schopnosti v oblasti používania metód a nástrojov projektového riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Životný cyklus projektu
a. Modely životného cyklu projektu
2. Cyklus riadenia projektu
a. Identifikácia, vyhodnotenie a výber projektu
b. Analýza interného a externého prostredia,
c. Štúdia uskutočniteľnosti,
d. Modely a metódy pre výber projektu,
e. Plánovanie projektu,
f. Riziká projektu
g. Uskutočnenie projektu,
h. Kontrola a monitoring projektu (PERT/Cost, metóda získanej hodnoty),
i. Metriky a indikátory hodnotenia projektov.
3. Organizácia projektu
a. Projektová organizačná štruktúra,
b. Projektový tím,
c. Projektová komunikácia.
4. Inovačné a zákaznícky orientované projekty v priemyselných podnikoch
5.Udržateľnosť projektov
6. Progresívne metódy v projektovom riadení
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREMEŇOVÁ, I. Projektový manažment. Žilinská univerzita: Žilinská univerzita, 2009.
HRABLIK CHOVANOVÁ, H. -- ŠUJANOVÁ, J. Vyššie formy projektového manažmentu. Trnava : AlumniPress, 2009. 98 s. ISBN 978-80-8096-105-3.
SAMÁKOVÁ, J. -- ŠUJANOVÁ, J. Projektový manažment. Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019. 218 s. ISBN 978-80-8096-259-3.
JAKÁBOVÁ, M. -- SANIUK, S. -- PRAJOVÁ, V. -- HRABLIK CHOVANOVÁ, H. Projektový manažment [elektronický zdroj]: návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2012. 193 s. ISBN 978-80-8096-171-8.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.
JAKÁBOVÁ, M. Metóda logického rámca - logframe. Method "Logframe". In Trendy v systémoch riadenia podnikov. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004, ISBN 80-8073-202-7.
CHOVANOVÁ, H. -- JAKÁBOVÁ, M. -- ŠUJANOVÁ, J. The use of network Analysis Methods to eliminate risks in project management. In CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. Trnava: AlumniPress, 2007, s. 144--146. ISBN 978-80-8096-032-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1719

ABCDEFX
18,6 %21,3 %28,7 %17,7 %13,4 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Samáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: