17. 10. 2019  10:15 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PSE101_6B - Projektový seminár I (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PSE101_6B
Názov predmetu: Projektový seminár I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na absolvovanie predmetu je potrebné zúčastniť sa všetkých cvičení. V priebehu semestra študenti vypracovávajú zadania zamerané na precvičenie praktických zručností, pričom tak môžu získať maximálne 20%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a vedomosti potrebné pre návrh, realizáciu a vyhodnotenie jednoduchého technického experimentu. Získa praktické skúsenosti v oblasti numerického a grafického spracovania experimentu. Vie navrhnúť model prípravy a realizácie experimentu, spracovania, analýzy experimentálnych výsledkov a dedukcie vlastných záverov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Praktická realizácia jednoduchých experimentov - aplikácia vedomostí a zručností v priebehu, pri spracovaní a vyhodnotení experimentu. Použitie prístrojov a meracích aparatúr.
• Zásady návrhu, prípravy a realizácie experimentu. Návrh a tvorba tabuliek, grafov, používanie fyzikálnych veličín a jednotiek.
• Funkčné závislosti, tabelovanie funkcií, grafické znázornenie funkcií a nameraných veličín.
• Meranie a vyhodnotenie základných materiálových vlastností.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KUBLIHA, M. -- LABAŠ, V. -- MINÁRIK, S. -- KAŠŠÁKOVÁ, V. -- BOŠÁK, O. Metodológia technického experimentu. Trnava : AlumniPress, 2007. 110 s. ISBN 978-80-8096-005-6.
Krajčovič J., Kvetan K., Labaš V., Minárik S., Návody na laboratórne cvičenia z fyziky. STU Bratislava, Bratislava 2000, ISBN 80-227-1370-8
Kubáček, L., Kubáčková, L.: Statistika a metrologie. Vydavatelstvo Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2000, ISBN 80-244-0093-6
Meloun, M., Militký, J.: Statistické spracování experimentálních dát. PLUS s r.o., Praha 1994, ISBN 80-85297-56-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 152

ABCDEFX
17,8 %38,2 %28,9 %9,9 %5,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Helena Hološová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Karol Kvetan, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: