14. 10. 2019  11:00 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PPBS05_6I - Protipožiarna bezpečnosť stavieb (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PPBS05_6I
Názov predmetu: Protipožiarna bezpečnosť stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu:
- z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov,
- priebežné hodnotenie získa študent za odovzdané odborné zadanie, projekt (7. týždeň semestra),
- na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha písomnou formou,
- výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91 - 83, C = 82 - 74, D = 73 - 65, E = 64 - 56, FX = 55 - 0,
- nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie),
- študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku,
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná princípy protipožiarnej bezpečnosti výrobných a nevýrobných stavieb. Ďalej vie o požiarnotechnických vlastnostiach výrobných a nevýrobných stavieb a dokáže na základe získaných vedomostí navrhovať a projektovať požiarnotechnické zariadenia vo výrobných aj nevýrobných stavbách.
 
Stručná osnova predmetu:
- Stavebný zákon a jeho požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb.
- Delenie stavieb na požiarne úseky.
- Výpočet požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika.
- Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a spôsob ich preukazovania.
- Požiadavky na únikové cesty a zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb zo stavieb v prípade vzniku požiaru.
- Zabránenie prenosu požiaru medzi stavbami.
- Základy projektovania aktívnych požiarnotechnických zariadení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEBČÁK, P. Požární bezpečnost staveb. Ostrava : SPBI, 1996. 165 s. ISBN 80-902001-2-5.
BALOG, K. -- KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Ostrava : SPBI, 1999. 118 s. ISBN 80-86111-44-X.
DUDÁČEK, A. Automatická detekce požáru. Ostrava : SPBI, 2000. 94 s. ISBN 80-86111-62-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 204

ABCDEFX
16,2 %16,7 %24,5 %18,6 %24,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: