22. 10. 2019  8:34 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu REMT05_6I - Remediačné technológie (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: REMT05_6I
Názov predmetu: Remediačné technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracuje a odprezentuje semestrálnu prácu na zadanú tému v požadovanej kvalite a rozsahu, za ktorú získa maximálne 20 bodov (13. týždeň semestra).
V skúškovom období študent absolvuje písomný test alebo jeho ekvivalent v prostredí AIS, za ktorý získa maximálne 80 bodov.
Výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne:
A = 100 - 92,
B = 91.9 - 83,
C = 82.9 - 74,
D = 73.9 - 65,
E = 64.9 - 56,
FX = 55.9 - 0
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o procesoch prebiehajúcich v znečistených pôdach, podzemných vodách a horninovom prostredí, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie princípov a realizačných postupov remediačných technológií. Po absolvovaní predmetu bude schopný vybrať najvhodnejšiu technológiu remediácie pre odstraňovanie špecifického znečistenia konkrétnej environmentálnej záťaže.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sanácie environmentálnej záťaže a znečisteného územia - definície, legislatívne predpisy a prieskum
2. Prehľad látok znečisťujúcich životné prostredie a prehľad sanačných metód
3. Metódy sanácie pevných materiálov
4. Metódy sanácie vôd
5. Nanotechnológie využívané pri sanáciách environmentálnych záťaží
6. Bioremediácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRANKOVSKÁ, J. -- DERCOVÁ, K. Atlas sanačných metód environmenmentálnych záťaží. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. 360 s. ISBN 978-80-89343-38-6.

Odporúčaná:
Feng, Ch. 2012: Environmental Remediation Technologies, Regulations and Safety. Nova Science Publishers. ISBN 978-16-20816-82-03
Lehr, Jay H. 2004: Wiley's Remediation Technologies Handbook : Major Contaminant. Wiley, ISBN 978-04-71655-46-6
Mohee, R. 2012: Bioremediation and Sustainability: Research and Applications. Wiley. ISBN 978-11-18371-26-8

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 41

ABCDEFX
31,7 %22,0 %24,4 %14,6 %7,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Alica Pastierová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: