Dec 14, 2019   9:17 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus SBTS06_6I - Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SBTS06_6I
Názov predmetu: Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, spracovanie semestrálneho projektu - 20 bodov.
Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky - 80 bodov.

Výsledné bodové hodnotenie študenta/študentky je súčtom získaných bodov za semestrálny projekt (max. 20 bodov) a bodov zo záverečnej písomnej skúšky (max. 80 bodov).
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na analýzu bezpečnosti a spoľahlivosti technických systémov a výrobkov. Študenti získajú základný prehľad a znalosti o konštrukcii spoľahlivostných modelov v technickej praxi, o metódach zabezpečenia a sledovania prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti ako aj základný prehľad o legislatívnych aspektoch uvedenej problematiky. Budú schopní aplikovať moderné metódy pri tvorbe stratégií pre zabezpečovanie spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy a kontexty teórie spoľahlivosti. Kvantitatívne hodnotenie spoľahlivosti.
 Najdôležitejšie štatistické rozdelenia v teórii spoľahlivosti.
 Spoľahlivost systémov. Sériové, paralelné a sériovo-paralelné dvojstavové systémy.
 Metódy riešenia spoľahlivosti komplexných systémov. Skúšky spoľahlivosti. Metódy vyhodnotenia skúšok spoľahlivosti.
 Weibullova analýza a poriadkové štatistiky.
 Systémové metódy analýzy spoľahlivosti a bezpečnosti systémov. Stratégie zabezpečovania spoľahlivosti a bezpečnosti výrobkov.
 Spoľahlivosť obnovovaných systémov. Problematika spoľahlivosti viacstavových systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. 206 s. ISBN 80-01-02868-2.
MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2006. 206 s. ISBN 80-01-02868-2.
VRBAN, A. Spoľahlivosť systémov riadenia. Trnava : AlumniPress, 2007. 96 s. ISBN 978-80-8096-010-0.

Odporúčaná:
ŠKVARKA, P. Spoľahlivosť v jadrovej energetike. Bratislava : Alfa, 1989. 270 s. ISBN 80-05-00095-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 513

ABCDEFX
17,3 %30,6 %34,5 %15,8 %1,8 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: