18. 11. 2019  15:48 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ŠMKK04_6B - Štatistické metódy kontroly kvality (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ŠMKK04_6B
Názov predmetu: Štatistické metódy kontroly kvality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie zadaní na aplikáciu štatistických metód v manažérstve kvality,
písomka na preverenie teoretických poznatkov
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o štatistických metódach kontroly kvality, nadobudnúť schopnosti aplikovať tieto metódy v podnikovej praxi pri riešení problémov v manažérstve kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Systém manažérstva kvality a postavenie štatistických metód v ňom
2. Normatívne zabezpečenie systému manažérstva kvality s ohľadom na štatistické metódy
3. Sedem jednoduchých nástrojov, Ishikawa diagram, Paretova analýza
4. Stratifikácia údajov, kontrolný zoznam, histogram
5. Štatistická regulácia, podstata, význam, rozdelenie regulačných diagramov, regulácia pri kontrole meraním - praktický výpočet (X,R) diagramu
6. Štatistická regulácia pri kontrole porovnávaním – praktický výpočet (X,s) diagramu
7. Štatistická regulácia porovnávaním, podstata, význam, rozdelenie regulačných diagramov, praktický výpočet „p“ diagramu
8. Štatistická regulácia porovnávaním – praktický výpočet „np“ diagramu
9. Sledovanie spôsobilosti strojov, meradiel, procesov – význam, spôsob uplatňovania
10. Opakovateľnosť meradla – podstata, praktický výpočet. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť – podstata, praktický výpočet.
11. Ukazovatele spôsobilosti stroja – praktický výpočet. Ukazovatele spôsobilosti procesu – praktický výpočet.
12. Štatistické preberanie – význam účinnosť, preberacie plány. Štatistické preberanie pri kontrole meraním – praktická ukážka
13. Štatistické preberanie pri kontrole porovnávaním – praktická ukážka
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LINCZÉNYI, A. -- NOVÁKOVÁ, R. Manažérstvo kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 299 s. ISBN 80-227-1586-7.
ZGODAVOVÁ, K. -- LINCZÉNYI, A. -- NOVÁKOVÁ, R. -- SLIMÁK, I. Profesionál kvality. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002. 726 s. ISBN 80-7099-845-8.
LINCZÉNYI, A. -- PAULOVÁ, I. -- NOVÁKOVÁ, R. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. -- KUČEROVÁ, M. -- MĹKVA, M. Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality. Project of distance Education in Quality Management. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 392 s. ISBN 80-227-2130-1.
NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha : Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0.
PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha : Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1.
TOŠENOVSKÝ, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : MONTANEX a.s, 2000. 362 s. ISBN 80-7225-040-X.
KUČEROVÁ, M. -- LESTYÁNSZKA ŠKŮRKOVÁ, K. Štatistické metódy kontroly kvality. Trnava : AlumniPress, 2011. 150 s. ISBN 978-80-8096-146-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
44,4 %22,2 %11,1 %11,1 %11,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 17. 01. 2019.

Typ výstupu: