20. 11. 2019  17:26 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ŠTASKU_6I - Štátna skúška-Ing (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ŠTASKU_6I
Názov predmetu: Štátna skúška-Ing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
1 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 4. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 4. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška hodnotená v zmysle platných predpisov (Študijný poriadok STU, Študijný poriadok MTF STU).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent dokazuje zvládnutie a schopnosť prezentácie vedomostí a zručností z vybraných oblastí 2. stupňa štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Preverenie schopností z vybraných okruhov štúdia. Vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou formou prípravy odpovedí a zodpovedania otázok vybraných z vopred zverejnených oblastí:

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle: 1. metódy riadenia systémov, 2. informačné zabezpečenie systémov riadenia
integrovaná bezpečnosť: 1. bezpečnostné inžinierstvo, 2. environmentálne inžinierstvo
inžinierstvo kvality produkcie: 1. nástroje a metódy komplexného manažérstva kvality produkcie, 2. technické materiály a diagnostika
materiálové inžinierstvo: 1. pokročilé materiály a charakterizácia, 2. vlastnosti a použitie materiálov
obrábanie a tvárnenie: 1. postupy návrhu, výroby a kontroly súčiastok v technológii obrábania, 2. postupy návrhu, výroby a kontroly súčiastok v technológii tvárnenia
personálna práca v priemyselnom podniku: 1. priemyselne inžinierstvo, 2. manažment ľudských zdrojov
počítačová podpora návrhu a výroby: 1. teoretické základy výrobných technológií, 2. modelovanie a simulácia výrobných technológií
priemyselné manažérstvo: 1. priemyselné inžinierstvo, 2. manažérske systémy
progresívne materiály a materiálový dizajn: 1. pokročilé materiály a charakterizovanie materiálov, 2. vlastnosti a použitie materiálov
výrobné technológie a výrobný manažment: 1. teória technológií a materiály, 2. riadenie a ekonomika výroby
výrobné zariadenia a systémy: 1. teória stavby a riadenia výrobných systémov, 2. projektovanie, prevádzka a údržba zariadení a výrobných systémov
zváranie a spájanie materiálov: 1. zvariteľnosť a technológie spájania konštrukčných materiálov, 2. návrh zváraných konštrukcií
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2561

ABCDEFX
41,4 %25,8 %18,2 %9,5 %4,8 %0,3 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: