14. 10. 2019  10:00 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TENS05_6B - Technická normalizácia a skúšobníctvo (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TENS05_6B
Názov predmetu: Technická normalizácia a skúšobníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 6. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 6. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna účasť na cvičeniach 75 % a na prednáškach 50 %. Počas semestra budú dve priebežné písomné previerky (z každej je možné získať maximálne 20 bodov, t.j. spolu za priebežné previerky maximálne 40 bodov). Skúška pozostáva z písomnej odpovedi na dve teoretické otázky (z každej je možné získať maximálne 30 bodov, t.j. spolu maximálne 60 bodov zo skúšky). Pri hodnotení sa započítavajú body z priebežnej časti aj zo skúšky. Na získane hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B minimálne 83 bodov, na hodnotenie C minimálne 74 bodov, na hodnotenie D minimálne 65 bodov a na hodnotenie E minimálne 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 56 bodov alebo nesplní minimálnu účasť na prednáškach alebo cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie o normotvornom procese v Slovenskej republike a Európskej únii. Získa tiež vedomosti z preukazovania zhody výrobkov uvádzaných na spoločný trh EÚ a zo skúšania a certifikácie výrobkov, akreditácie, notifikácie a dozoru nad trhom.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úloha a poslanie normalizácie v podmienkach spoločného trhu.
- Zásady jednotného prístupu k posudzovaniu zhody v Európe.
- Technická harmonizácia a kvalita.
- Posudzovanie zhody a akceptovanie priemyselných výrobkov.
- Legislatívne zabezpečenie posudzovania zhody.
- Certifikácia.
- Všeobecné a základné otázky akreditácie v Európe a SR.
- Ochrana zákazníka a dozor na trhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠALGOVIČOVÁ, J. Legislatívne zabezpečenie jednotného prístupu posudzovania zhody výrobkov s technickými požiadavkami. Legislative assurance of products with technical reguirements. In Akademická Dubnica 2000: Zborník prednášok zo 6.vedeckej medzinárodnej konferencie. Bratislava : STU, 2000, s. 369--372. ISBN 80-227-1448-8.
ŠALGOVIČOVÁ, J. Normalizácia, posudzovanie zhody, certifikácia výrobku a akreditácia. Bratislava: STU, 2004. 144 s. ISBN 80-227-2144-1.
ŠALGOVIČOVÁ, J. Terminológia kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 156 s. ISBN 80-227-2370-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 131

ABCDEFX
27,5 %22,9 %22,9 %13,7 %13,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Koblen, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: