13. 8. 2020  22:56 Ľubomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPAR06_6B - Technické prostriedky automatizovaného riadenia (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: TPAR06_6B
Názov predmetu:
Technické prostriedky automatizovaného riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce za 20 bodov.
Písomná skúška (test) za 80 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledove:
A 92-100, B 83-91, C 74-82, D 65-73, E 56-64, FX menej ako 56 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z oblasti technických prostriedkov moderných riadiacich systémov. Ovláda princípy výberu a použitia technických prostriedkov v riadiacich systémoch. Ovláda postupy a metódy návrhu technického zabezpečenia riadiacich systémov. Študent má praktické skúsenosti v oblasti použitia a programovania technických prostriedkov riadiacich systémov, má poznatky o moderných prístupoch automatizácie riadenia systémov na báze číslicovej techniky a mikroprocesorov.
 
Stručná osnova predmetu:
Statické a dynamické vlastnosti, spoľahlivosť. Regulátory, filtračné členy, zosilňovače. Prostriedky pre riadenie v reálnom čase. Mikropočítač, architektúra mikropočítača. Meracie systémy, snímače.
Akčné členy a pohony. Interface, prevodníky A/D a D/A. Software pre riadenie a monitoring.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
ZÍTEK, P. -- HOFREITER, M. -- HLAVA, J. Automatické řízení. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2006. 148 s. ISBN 80-01-03020-2.

Odporúčaná:
Balátě, J. a kolektív.: Technické prostředky automatického řízení. SNTL/ALFA, Praha.1986.
Danko, J. : Technické prostriedky ASR TP. ES SVŠT Bratislava, 1990.
GAŠPAR, G. Technické prostriedky automatizovaného riadenia – Komunikačné zbernice, siete a protokoly. Bytča: ENACON s.r.o., 2020. 77 s. ISBN: 978-80-973659-1-2.
GAŠPAR, G. Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Základy číslicovej techniky a senzoriky. Bytča: ENACON s.r.o., 2020. 101 s. ISBN: 978-80-973659-0-5.
Hugh Jack:Automating Manufacturing Systems with PLCs. Version 4.9, January 12, 2007.
Vrban, A.: Základy merania a regulácie, STU Bratislava, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1689

ABCD
E
FX
16,3 %
22,4 %
25,2 %
15,7 %
20,1 %
0,3 %
Vyučujúci:
Ing. Martin Bartoň (cvičiaci, skúšajúci)
Dmitrii Vladimirovič Borkin (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Roman Budjač (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Gabriel Gašpar, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 7. 2020
Schválil:
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 06. 07. 2020.

Typ výstupu: