28. 1. 2020  17:37 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TCHZ03_6B - Technológia zvárania (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TCHZ03_6B
Názov predmetu: Technológia zvárania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % účasť na cvičeniach, min 56 % z celkového počtu bodov získaných priebežných testov (2x za semester), zadaní a skúšky. Skúška - písomná formou záverečného testu. Hodnotenie: A 92 až 100 %, B 83–91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56–64 %, FX 0–55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o vplyve zvárania na zvárané materiály, poznatky o jednotlivých technológiách zvárania, spájkovania a tepelného delenia materiálov. Nadobudne schopnosti vytvoriť technologický postup výroby jednoduchého zvarku.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do technológie zvárania.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Polohy zvárania.
Chyby zvarových spojov.
Vplyv zvárania na vlastnosti zvarku.
Teplom ovplyvnená oblasť.
Napäťovodeformačný cyklus zvárania.
Zváranie plameňom.
Zváranie elektrickým oblúkom.
Ručné oblúkové zváranie.
Zváranie pod tavivom, elektrotroskové zváranie.
Zváranie MIG/MAG, TIG.
Odporové zváranie.
Spájkovanie.
Tepelné delenie kovov.
Prehľad špeciálnych metód zvárania
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARÔNEK, M. -- BÁRTA, J. Multimediálny sprievodca technológiou zvárania. : . Trnava: AlumniPress, 2008. 328 s. ISBN 978-80-8096-066-7.
BÁRTA, J. -- MARÔNEK, M. -- SAHUL, M. Technológia zvárania. Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2015. 353 s. ISBN 978-80-8096-218-0.
CARY, H B. -- HELZER, S C. Modern welding technology. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-113029-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3134

ABCDEFX
1,2 %5,8 %14,0 %27,3 %44,2 %7,5 %
Vyučujúci: Ing. Jozef Bárta, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miroslav Sahul, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: