7. 12. 2019  2:18 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPHA05_6I - Technologické a prírodné havárie (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TPHA05_6I
Názov predmetu: Technologické a prírodné havárie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie
3. na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha formou e-testu.
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
6. študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o priemyselných technológiách s použitím nebezpečných látok. Osvojí si terminológiu závažných priemyselných havárií a legislatívne dokumenty. Naučí sa vyhľadávať a pracovať s databázami nebezpečných látok. Naučí sa zakategorizovať podnik podľa množstva a druhu vybraných nebezpečných látok. Pochopí princípy identifikácie nebezpečenstva a ohrozenia pri technologických postupoch. Bude vedieť v praxi realizovať predbežný odhad rizika pre havárie a navrhnúť prostriedky na likvidáciu havárie.
 
Stručná osnova predmetu:
Technologické a prírodné havárie, základné termíny, definície, rozdelenie. Závažné priemyselné havárie vo svete. Medzinárodné dohovory o ZPH. Zákon 128/2015 Z. z. o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zákona, základné pojmy k ZPH. Porovnanie nebezpečných látok a veľmi nebezpečných látok. Databázy nebezpečných látok. Vybrané princípy a povinnosti z chemickej legislatívy -- klasifikácia a označovanie veľmi nebezpečných látok, hodnotenie ich rizikovosti a karta bezpečnostných údajov. Kategorizácia podnikov. Oznámenie o zaradení podniku. Prahové hodnoty. Výpočet pomerného množstva vybraných nebezpečných látok. Predbežný odhad rizika závažných priemyselných havárií. Spôsob výpočtu (legislatívny a iný).Analýza rizika závažných priemyselných havárií. Spoločenská prijateľnosť rizika. Program prevencie ZPH, Havarijný plán a jeho časti, Požiadavky na bezpečnostný riadiaci systém. Bezpečnostná správa. Zabezpečovaní prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií. Prírodné havárie, terminológia a rozdelenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÖLGYESSY, J. -- FARGAŠOVÁ, A. Základy ekológie a toxikológie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 170 s. ISBN 80-227-0371-0.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- BALOG, K. -- MARTINKA, J. Technologické a prírodné havárie. Trnava : AlumniPress, 2012. 232 s. ISBN 978-80-8096-154-1.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. Úvod do prevencie závažných priemyselných havárií. Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2009. 76 s. ISBN 978-80-89422-01-2.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- RUSKO, M. Manažment nebezpečných činností. Trnava: AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 854

ABCDEFX
14,1 %16,4 %20,3 %12,4 %31,0 %5,8 %
Vyučujúci: Ing. Jozef Harangozó, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 11. 02. 2019.

Typ výstupu: