17. 10. 2019  17:31 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYIS06_6I - Vývoj informačných systémov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYIS06_6I
Názov predmetu: Vývoj informačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre vykonanie skúšky je úspešné obhájenie semestrálneho projektu (priebežné hodnotenie), z ktorého získa študent 20% bodov hodnotenia predmetu.
Na skúške môže študent získať 80 % bodov.
Výsledná známka predmetu je udelená na základe súčtu priebežného hodnotenia a výsledku skúšky. Hodnotenie je udelené na základe stupnice podľa ŠP STU:
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z procesu vývoja informačných systémov, pochopí základné metodiky a techniky, ktoré sa štandardne využívajú v procese vývoja informačných systémov a zvládne implementáciu metodiky Rational Unified Process pri vývoji IS. Oboznámi sa s problematikou dátových skladov ako aj s princípmi ich vývoja, vrátane procesu získavania znalostí z databáz.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do predmetu, základné pojmy a princípy.
- BPMN – modelovanie firemných procesov (využitie BPMN, zaradenie BPM do životného cyklu vývoja IS, základné pojmy: proces, aktivita, udalosť, aktér. Notácia swimlanes, aktivít, spojovacích objektov).
- BPMN – modelovanie firemných procesov (notácia rozhodovacích brán: XOR, AND, OR, Even-based. Notácia udalostí, typy udalostí. Notácia artefaktov. Modelovanie transakcie).
- Užívateľské požiadavky SRS – zber a správa požiadaviek, model požiadaviek, IEEE 830-2009.
- Objektovo orientovaná analýza a návrh - pokročilé techniky modelovania v UML.
- UML – diagramy tried (triedy, asociácie, násobnosť, asociačné triedy, generalizácia, kompozícia, agregácia).
- UML – sekvenčné diagramy (symboly sekvenčných diagramov, úrovne diagramov, typy fragmentov: opt, loop, alt, break)
- UML – diagramy stavov (symboly stavových diagramov, akcia, prechod, udalosť, typy udalostí, súbežné diagramy, zložený sekvenčný stav ).
- Metodika RUP - vzťah UP a RUP, rola UML v RUP, vzťah RUP a Rational Best Practicess (iteračný vývoj, manažment požiadaviek, využívanie architektúry založenej na komponentoch, vizuálne modelovanie, verifikácia kvality, manažovanie zmien).
- Metodika RUP – základne fázy vývoja (zahájenie, rozpracovanie, budovanie a zavedenie), iterácie, disciplíny.
- Testovanie systémov - verifikácia, validácia, základné fázy testovania podľa IEEE 829, V- procesný model.
- Typy testov - testovanie modulov (Black box testovanie, White box testovanie, Grey box), integračné, regresné, alfa, beta, systémové, stress testy, load testy, inštalačné a preberacie testy.
- Dátový sklad, jeho súčasti, multidimenzionálna databáza, dátová explózia, dátové schémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANUŠKA, P. -- KEBÍSEK, M. -- SCHREIBER, P. -- VAŽAN, P. Využitie RUP a UML pri tvorbe softvérových projektov. 2007.
WHITE, S A. -- MIERS, D. BPMN Modeling and Reference Guide: Understanding and Using BPMN. Develop rigorous yet understandable graphical representations of business processes. Lighthouse Point : Future Strategies Inc., 2008. 225 s. ISBN 978-0-9777527-2-0.
GOMAA, H. Software Modeling & Design: UML, Use Cases, Patterns, and Software Architectures. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 550 s. ISBN 978-0-521-76414-8.
BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky budování informačních systémů. Praha : Vysoká škola ekonmická v Praze, 2009. 205 s. ISBN 978-80-245-1540-3.
KANISOVÁ, H. -- MÜLLER, M. UML srozumitelně. Brno: Computer Press, 2007. 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
INMON, W. Building the Data Warehouse. New York : John Wiley & Sons, 2002. 412 s. ISBN 0-471-08130-2.
MAIMON, O. -- ROKACH, L. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook. New York: Springer, 2005. 1383 s. ISBN 978-0-387-24435-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1382

ABCDEFX
12,7 %18,1 %23,2 %17,2 %27,2 %1,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Špendla, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: