14. 10. 2019  19:52 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZBIN05_6B - Základy bezpečnostného inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZBIN05_6B
Názov predmetu: Základy bezpečnostného inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Minimálna účasť na cvičeniach 80%.
Minimálna úspešnosť celkového hodnotenia 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy bezpečnostného inžinierstva, ktoré mu umožnia posudzovať bezpečnosť pracovného prostredia, obytného prostredia a bezpečnosť výrobkov a systémov. Získané poznatky vytvoria predpoklady na posudzovanie technických a humánnych rizík v pracovnom prostredí.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy, úvod do manažérstva rizík
2. Techniky posudzovania rizík podľa ČSN EN 31010
3. Legislatíva a jej požiadavky
4. Základy posudzovania rizík
5. Predbežná Analýza Nebezpečenstiev
6. Štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (štúdia HAZOP)
7. Analýza Spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA)
8. Osvetlenie ako významný faktor pracovného prostredia
9. Chemické a biologické faktory v pracovnom prostredí
10. Mikroklimatické podmienky pracoviska
11. Hluk a Vibrácie
12. Zdravotné a požiarne riziká prachu
13. Systémy manažérstva bezpečnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- BALOG, K. -- MARTINKA, J. Technologické a prírodné havárie. Trnava : AlumniPress, 2012. 232 s. ISBN 978-80-8096-154-1.
GLATZ, J. -- PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. 246 s. ISBN 978-80-553-0180-8.
BARTLOVÁ, I. -- DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. Ostrava : SPBI, 2002. 243 s. ISBN 80-86634-10-8.
ŠIMÁK, L. Manažment Rizík.  [online]. 2006. URL: http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/mn_rizik.pdf.
BABINEC, F. Management rizika.  [online]. 2005. URL: http://www.slu.cz/math/cz/knihovna/ucebni-texty/Analyza-rizik/Analyza-rizik-1.pdf.
OIRA, O. Základy posudzovania rizík.  [online]. 2007. URL: https://osha.europa.eu/sk/publications/promotional_material/rat2007.

Odporúčaná:
ČSN IEC 61882
STN EN 31010
STN EN 60812

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 528

ABCDEFX
3,0 %13,1 %22,3 %28,4 %25,0 %8,2 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: