28. 2. 2020  16:20 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZPOI05_6B - Základy požiarneho inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZPOI05_6B
Názov predmetu: Základy požiarneho inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu:
- z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov,
- priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie,
- na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha písomnou formou,
- výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91 - 83, C = 82 - 74, D = 73 - 65, E = 64 - 56, FX = 55 - 0,
- nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie).

 
Výsledky vzdelávania:
- Študent pozná problematiku vedomostí z požiarnej ochrany nevyhnutných na riešenie parciálnych úloh integrovanej bezpečnosti, Ďalej má vedomosti z procesu horenia a hasenia plynných, kvapalných a tuhých látok, požiarneho skúšobníctva, dynamiky rozvoja požiaru. Ovláda problematiku taktiky protipožiarneho zásahu a technicko-taktických parametrov hasičskej techniky. Má zručnosť z riešenia parciálnych úloh integrovanej bezpečnosti nástrojmi požiarneho inžinierstva.
 
Stručná osnova predmetu:
- Chémia procesu horenia a hasenia tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
- Požiarne skúšobníctvo.
- Dynamika rozvoja požiaru.
- Taktika vedenia protipožiarneho zásahu a technicko-taktické parametre hasičskej techniky.
- Sprievodné javy pri požiari (teplo a toxické splodiny horenia) a ich vplyv na ľudské zdravie a hmotný majetok.
- Nástroje požiarneho inžinierstva a ich uplatnenie pri riešení parciálnych úloh integrovanej bezpečnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALOG, K. -- KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Ostrava : SPBI, 1999. 118 s. ISBN 80-86111-44-X.
KALOUSEK, J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Ostrava : SPBI, 1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2.
ŠENOVSKÝ, M. -- BALOG, K. -- KVARČÁK, M. -- BEBČÁK, P. -- NETOPILOVÁ, M. -- BRADÁČOVÁ, I. -- PROKOP, P. Základy požárního inženýrství. Ostrava : SPBI, 2004. 178 s. ISBN 80-86634-50-7.

Odporúčaná:
Kvarčák, M.: Základy požární ochrany. Edice Spektrum, 44. SPBI Ostrava 2005. ISBN: 80-86634-76-0. 134 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 567

ABCDEFX
9,7 %17,5 %27,7 %18,0 %26,8 %0,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: