15. 10. 2019  21:49 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZPPH05_6I - Zisťovanie príčin požiarov a havárií (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZPPH05_6I
Názov predmetu: Zisťovanie príčin požiarov a havárií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 priebežné písomné previerky po 20 bodov. Písomná
skúška bude pozostávať z príkladov a teórie za 60 bodov. Na získanie hodnotenia
A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83
bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na
hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti stanovenie príčin požiarov a havárií. Pomocou vedeckých poznatkov vie stanoviť iniciačnú fázu požiaru a jeho rozvoj. Vie aplikovať požiarnotechnické charakteristiky látok pri stanovení príčin požiarov. Dokáže kvantifikovať iniciačné zdroje vyskytujúce sa v praxi a vie spracovať znalecký posudok (požiar, technická havária).
 
Stručná osnova predmetu:
- Podstata zisťovania príčin požiarov. Legislatívne aspekty
- Základná požiarna veda a zisťovanie príčin požiarov
- Účinky požiaru a vzory stôp po požiari
- Stavebné systémy. Vplyv vlastností návrhu, výstavby a konštrukčných prvkov v hodnotení vývoja požiaru
- Elektrina a požiar
- Správanie ľudí v súvislosti s požiarom
- Plánovanie zisťovania
- Dokumentácia o zisťovaní. Fyzické dôkazy
- Stanovenie miesta vzniku požiaru. Stanovenie príčiny vzniku požiaru
- Analýza zlyhania/porúch a analytické nástroje
- Explózie.
- Úmyselné požiare
- Zisťovanie príčin požiarov vo voľnej prírode.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NFPA, A. NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations . Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts, USA: NFPA, 2011. 341 s.
PEKAR A KOL, V S. zjišťování příčin požáru v rámci státního požárního dozoru. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2011. 111 s. ISBN 978-80-7385-107-1.
BALOG, K. Samovznietenie. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 1999. 133 s. ISBN 80-86111-43-1.
ŠENOVSKÝ , M. Základy požárního inženýrství. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2004. 178 s. ISBN 80-86634-50-7.

Odporúčaná:
František Wald a kol. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcií. Praha 2005. ČVUT. ISBN 80-01-03157-8. 336 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 385

ABCDEFX
21,0 %22,6 %29,6 %18,2 %8,6 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: