7. 12. 2019  2:04 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N411T1_4I - Technológia špeciálnych anorganických materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N411T1_4I
Názov predmetu: Technológia špeciálnych anorganických materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 3 písomné testy po 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 30 bodov. Ústna skúška je hodnotená 40 bodov. Na úspešne absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 20 bodov. Študent získa za predmet kredit, ak úspešne absolvuje aj písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A - 92 až 100 %; B - 83 až 91; C - 74 až 82; D - 65 až 73;E - 56 až 64; X - 0 - 55 %
Študent získa kredity za predmet, ktorý sa hodnotí známkou, a tento predmet úspešne absolvuje, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E

 
Výsledky vzdelávania:
Študenti majú základné znalosti o základných princípoch špeciálnych metód pre prípravu pokročilých anorganických materiálov s dôrazom na vzťah medzi mikroštruktúrou a materiálovými vlastnosťami, o termodynamike a kinetike vysokoteplotných procesov spekania a vzniku sklovina.
 
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si poznatkov a princípov výroby špeciálnych anorganických materiálov. Poukázanie na vzťah mikroštruktúra - vlastnosti pokročilých materiálov. Funkčné anorganické materiály. Speciálne metódy syntézy anorganických materiálov a ich aplikácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAJLING, J. -- PLESCH, G. Technológia špeciálnych anorganických materiálov. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 244 s. ISBN 80-227-1734-7.
KOMAN, M. -- JAMNICKÝ, M. -- MAJLING, J. Anorganické materiály. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 165 s. ISBN 80-227-1500-X.
MARCINČIN, A. -- HUDEC, I. -- MAJLING, J. Technológia materiálov: Materiály z plastov a elastomérov. Vláknité materiály. Keramické materiály. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 183 s. ISBN 80-227-1798-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

ABCDEFX
54,8 %29,0 %12,9 %3,3 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 9. 2018
Schválil: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 09. 2018.

Typ výstupu: