24. 5. 2019  14:52 Ela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422I3_4I - Informačné technológie II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422I3_4I
Názov predmetu: Informačné technológie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 3 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby statických a dynamických webových stránok. Vie vytvoriť jednoduché webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML, CSS, PHP a SQL
 
Stručná osnova predmetu:
Statické a dynamické stránky, web technológie - HTML a XHTML, základná štruktúra XHTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu)
XHTML: text, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy, grafika, tabuľky
CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov
CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie
CSS: triedy a identifikátory
Apache Server: inštalácia a princíp funkčnosti lokálneho servera, nastavenie
Úvod do PHP: spôsoby vkladania skriptov do stránok, základné funkcie PHP
PHP: Generovanie HTML kódu pomocou PHP, premenné v PHP, typy premenných, globálne premenné, polia a konštanty, vetvenie v PHP, cykly v PHP
PHP: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára
Úvod do databáz: základné pojmy (databáza, tabuľka, záznam, relácia ...), koncept, architektúra databázy a tabuliek
Tvorba databáz: návrh databázy (tvorba tabuliek, tvorba indexov, ...), úprava tabuliek
PHP a MySQL: základy
PHP a MySQL: tvorba webových aplikácií
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
HAUSER, M. -- HAUSER, T. -- WENZ, C. HTML a CSS: Velká kniha řešení. Brno : Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2.
HOGAN, B P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow´s. Standards Today. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s.
GILMORE, W J. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional. New York, USA: Apress, 2010. 824 s. ISBN 978-1-4302-3114-1.
LACKO, Ľ. PHP a MySQL. Hotová řešení. Brno : Computer Press, 2005. 298 s. ISBN 80-251-0397-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

ABCDEFX
16,1 %35,5 %29,0 %16,1 %3,3 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 9. 2018
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 09. 2018.

Typ výstupu: