21. 11. 2019  21:49 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AJD107_6D - Anglický jazyk pre doktorandov I (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: AJD107_6D
Názov predmetu: Anglický jazyk pre doktorandov I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 2. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 2. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 2. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 2. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 2. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 2. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra si kandidát doktorandského štúdia vypracuje a predloží osobné portfólio obsahujúce životopis vo formáte Europass, motivačný list; načíta 80-100 strán v cieľovom jazyku v literatúre relevantnej k vlastnému dizertačnému výskumu odporúčanej školiteľom, spracuje k nemu osobný glosár, preloží písomne pedagógom vybraných 5 strán do slovenského jazyka ako podklad pre spracovanie článku a vybraný odborný text do cieľového jazyka. Študent bude hodnotený v súlade s platným študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Profil kandidáta doktorandského štúdia zahŕňa aj jeho jazykovú kompetenciu. Vyžaduje sa schopnosť profesionálnej komunikácie v príslušnom vednom odbore a primeraná všestranná jazyková úroveň, keďže absolvent doktorandského štúdia sa bude pohybovať v multikultúrnom prostredí, spolupracovať s medzinárodnými vedecko-výskumnými inštitúciami a prezentovať výsledky svojej vedeckej práce doma i v zahraničí na medzinárodných konferenciách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Inštruktáž o prístupe k databázam.
2. Technické univerzitné vzdelanie (formy, štruktúra, poslanie, ...).
3. Slovenská technická univerzita. (história, študijný systém, opakovanie základnej terminológie)
4. Materiálovotechnologická fakulta (odbory, formy štúdia, ústavy, katedry).
5. Rokovanie. Profesionálna etika a etiketa.
6. Čítanie odborného textu (skimovanie, skenovanie).
7. Čítanie odborného textu (čítanie pre informáciu, tvorba poznámok).
8. Zručnosti v čítaní s porozumením:
- slovná/textová analýza - odhad, preklad,
- tvorba poznámok z textu (lineárnych, diagramových, vytváranie pamäťových máp),
- používanie skratiek, symbolov.
9. Stratégia odborného prekladu. Práca so slovníkmi.
- preklad odborných textov s použitím slovníkov.
10. Písanie štruktúrovaného životopisu – Europass.
- grafické spracovanie informácií.
11. Písanie žiadosti o zamestnanie, štipendium, grant.
12. Príprava na pracovný pohovor.
13. Výstupy. Hodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARÔNEK, M. -- MIRONOVOVÁ, E. Diplomový projekt. Práca s odbornou anglickou terminológiou v oblasti zvárania. Trnava : AlumniPress, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8096-096-4.
MARÔNEK, M. Krátky anglicko-slovenský terminologický slovník. Časť III. Akronymy. Zvárač, 9. s. 44--46. ISSN 1336-5045.
PÄTOPRSTÁ, J. -- PODPERA, I. -- ROBINSONOVÁ, Z. -- ROVANOVÁ, Ľ. English for Professional Communication. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 161 s. ISBN 80-227-1334-1.
ROVANOVÁ, Ľ. -- MIRONOVOVÁ, E. -- MIŠTINA, J. -- PODPERA, I. -- WALEKOVÁ, G. English for Professional Communication Development. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2420-3.
ROVANOVÁ, Ľ. Presentation Skills. Bratislava : FEI STU, 2006. 80 s. ISBN 80-227-2512-9.
HUBA, M. -- BIELIKOVÁ, M. -- BISTÁK, P. -- KOMÁRIK, E. -- MIRONOVOVÁ, E. -- ROVANOVÁ, Ľ. -- ŽÁKOVÁ, K. Tímová práca. Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2007. 150 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Emília Mironovová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: