19. 10. 2019  12:19 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AJD207_6D - Anglický jazyk pre doktorandov II (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: AJD207_6D
Názov predmetu: Anglický jazyk pre doktorandov II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 3. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 3. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 3. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 3. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 3. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Anglický jazyk pre doktorandov I (AJD107_6D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra si kandidát doktorandského štúdia vypracuje podklady pre vedecký článok – osnova, anotácia, abstrakt a spracuje vedecký článok relevantný k téme dizertačnej práce. K vedeckému článku spracuje prezentáciu (v programoch PowerPoint, pdf, Prezi), vedecký poster na tému článku a pripraví si k nim ústny výstup.
Každý z výstupov (vedecký poster, odborný článok a prezentácia) musí opisovať výskum doktoranda (aktuálny, pripadne jeho časť alebo experiment), jeho zámer alebo priebeh, prípadne vlastný prínos, inovácie, originálne nápady a aktivity (pridanú hodnotu) v oblasti výskumu alebo pedagogického procesu. Výstupy musia prinášať viac ako iba kompiláciu inde publikovaných materiálov. Študent bude hodnotený v súlade s platným študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Profil kandidáta doktorandského štúdia zahŕňa aj jeho jazykovú kompetenciu. Vyžaduje sa schopnosť profesionálnej komunikácie v príslušnom vednom odbore a primeraná všestranná jazyková úroveň, keďže absolvent doktorandského štúdia sa bude pohybovať v multikultúrnom prostredí, spolupracovať s medzinárodnými vedecko-výskumnými inštitúciami a prezentovať výsledky svojej vedeckej práce doma i v zahraničí na medzinárodných konferenciách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, rekapitulácia
2. Písanie odborného článku – základné informácie k akademickej/profesijnej korešpondencii.
3. Písanie abstraktu, anotácie, písanie referátu (popis experimentu, projektu).
4. Grafické spracovanie informácií (obrázky, schémy, grafy, skratky).
5. Spracovanie vedeckého posteru.
6. Prezentácia vedeckého posteru.
7. Prezentácia (formálna a obsahová stránka).
8. Prezentačné techniky, jazyk.
9. Čiastkové výstupy a hodnotenie prezentácií.
10. Čiastkové výstupy a hodnotenie prezentácií.
11. Komunikácia cez elektronické média (telefonovanie, e-mail, internet).
12. Komunikácia v multikultúrnom pracovnom prostredí.
13. Výstupy. Hodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARÔNEK, M. -- MIRONOVOVÁ, E. Diplomový projekt. Práca s odbornou anglickou terminológiou v oblasti zvárania. Trnava : AlumniPress, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8096-096-4.
MARÔNEK, M. Krátky anglicko-slovenský terminologický slovník. Časť III. Akronymy. Zvárač, 9. s. 44--46. ISSN 1336-5045.
PÄTOPRSTÁ, J. -- PODPERA, I. -- ROBINSONOVÁ, Z. -- ROVANOVÁ, Ľ. English for Professional Communication. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 161 s. ISBN 80-227-1334-1.
ROVANOVÁ, Ľ. -- MIRONOVOVÁ, E. -- MIŠTINA, J. -- PODPERA, I. -- WALEKOVÁ, G. English for Professional Communication Development. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2420-3.
ROVANOVÁ, Ľ. -- CZÉREOVÁ, B. -- HLAVŇOVÁ, A. -- MIRONOVOVÁ, E. -- MIŠTINA, J. -- PODPERA, I. -- PÄTOPRSTÁ, J. -- ROBINSONOVÁ, Z. English for Professional Communication. [online]. 2002.
HUBA, M. -- BIELIKOVÁ, M. -- BISTÁK, P. -- KOMÁRIK, E. -- MIRONOVOVÁ, E. -- ROVANOVÁ, Ľ. -- ŽÁKOVÁ, K. Tímová práca. Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2007. 150 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PhDr. Emília Mironovová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 9. 2019
Schválil: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 09. 09. 2019.

Typ výstupu: