19. 10. 2019  12:30 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AJD307_6D - Anglický jazyk pre doktorandov III (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: AJD307_6D
Názov predmetu: Anglický jazyk pre doktorandov III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 4. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Anglický jazyk pre doktorandov II (AJD207_6D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra si kandidát doktorandského štúdia osvojí špecifické jazykové prostriedky a rečové zručnosti potrebné na rozvoj nadstavbových komunikačných zručností a kultúrnych a sociálnych návykov pri príprave medzinárodného vedeckého podujatia.
 
Výsledky vzdelávania:
Profil kandidáta doktorandského štúdia zahŕňa aj jeho jazykovú kompetenciu. Vyžaduje sa schopnosť profesionálnej komunikácie v príslušnom vednom odbore a primeraná všestranná jazyková úroveň, keďže absolvent doktorandského štúdia sa bude pohybovať v multikultúrnom prostredí, spolupracovať s medzinárodnými vedecko-výskumnými inštitúciami a prezentovať výsledky svojej vedeckej práce doma i v zahraničí na medzinárodných konferenciách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do interkultúrnej komunikácie v anglickom jazyku. Interkultúrne špecifiká.
2. Kultúra pracovného prostredia. Politická korektnosť.
3. Profesionálna etika a (n)etiketa v medzinárodnom prostredí.
4. Základná pracovná dokumentácia – správy, zápisnice, pozvánky.
5. Organizácia a vedenie formálneho stretnutia. Pracovná agenda.
6. Pracovné rokovanie. Small talk. Podávanie návrhov. Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu. Moderovanie riadenej diskusie.
7. Príprava príspevkov (článok, poster, prezentácia) na medzinárodné podujatie. Nácvik jazykových prvkov vedeckého štýlu.
8. Vedenie sekcie na medzinárodnej konferencii.
9. Prípadové štúdie podľa požiadaviek školiteľov.
10. Prípadové štúdie podľa požiadaviek školiteľov.
11. Príprava vedeckého podujatia (seminár, workshop) riadená študentmi .
12. Simulácia vedeckého podujatia (seminár, workshop) riadená študentmi .
13. Hodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARÔNEK, M. -- MIRONOVOVÁ, E. Diplomový projekt. Práca s odbornou anglickou terminológiou v oblasti zvárania. Trnava : AlumniPress, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8096-096-4.
MARÔNEK, M. Krátky anglicko-slovenský terminologický slovník. Časť III. Akronymy. Zvárač, 9. s. 44--46. ISSN 1336-5045.
HUTCHINSON, T. -- WATERS, A. English for Technical Communication. Essex : Longman Group UK, 1991. 128 s. ISBN 0-582-74863-1.
BONAMY, D. Technical English 3: Course Book. Harlow : Pearson Education International, 2011. 126 s. ISBN 978-1-4082-2947-7.
BONAMY, D. Technical English 4: Course Book. Harlow : Pearson Education International, 2011. 127 s. ISBN 978-1-4082-2955-2.
PÄTOPRSTÁ, J. -- PODPERA, I. -- ROBINSONOVÁ, Z. -- ROVANOVÁ, Ľ. English for Professional Communication. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 161 s. ISBN 80-227-1624-3.
ROVANOVÁ, Ľ. -- MIRONOVOVÁ, E. -- MIŠTINA, J. -- PODPERA, I. -- WALEKOVÁ, G. English for Professional Communication Development. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2420-3.
HUBA, M. -- BISTÁK, P. -- KOMÁRIK, E. -- MIRONOVOVÁ, E. -- ROVANOVÁ, Ľ. -- ŽÁKOVÁ, K. -- BIELIKOVÁ, M. Tímová práca. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 136 s. ISBN 80-227-2119-0.
JONES, L. -- ALEXANDER, R. New International Business English: Updated Edition.Communication skills in English for business purposes. Student´s Book. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 176 s. ISBN 0-521-77472-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PhDr. Emília Mironovová (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: