9. 12. 2019  1:47 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BRTZ05_6D - Bezpečnosť a riziká technologických zariadení (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BRTZ05_6D
Názov predmetu: Bezpečnosť a riziká technologických zariadení
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie prípadovej štúdie stanovenej na základe konzultácie s vyučujúcim na získanie úspešného hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti typizovaných technologických zariadení a princípov ich funkcie. Ďalej získa vedomosti z oblasti bezpečnosti prevádzkovania takýchto zariadení a naučí sa princípom hodnotenia a určovania ich rizík použítím sofistikovaných postupov a metód. Študent vie používať získané vedomosti pre komplexné posúdenie bezpečnosti a rizík reálnych technologických zariadení a vie na základe týchto vedomostí navrhovať správne a realizovateľné opatrenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Princípy komplexného hodnotenia a analýzy rizík
- Vybrané metódy hodnotenia a analýzy rizík v kontexte bezpečnosti technologických zariadení
- Vybrané typizované technologické zariadenia, princípy ich práce a bezpečnosti prevádzky
- Komplexné hodnotenie rizík technologických zariadení a ich prevádzky
- Navrhovanie opatrení a nápravných akcií pre riziká technologických zariadení
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁNICKÁ HOLLÁ, K. -- RISTVEJ, J. -- ŠIMÁK, L. Posudzovanie rizík priemyselných procesov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 155 s. ISBN 978-80-8078-344-0.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 1. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 2. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 3. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
BABCOCK, J. Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-471-97815-2.
BABCOCK, J. Guidelines for Investigating Chemical Process Incidents. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-8169-0897-4.
KLETZ, T. Hazop and Hazan: Identifying and assessing process industry hazards. Rugby : Institution of Chemical Engineers, 1999. 232 s. ISBN 0-85295-421-2.
KLETZ, T. Learning from Accidents. Oxford : Gulf Professional Publishing, 2001. 345 s. ISBN 0-7506-4883-X.
KLETZ, T. What Went Wrong. Oxford: Gulf Professional Publishing, 1999. 408 s. ISBN 978-0-0805-2423-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: