25. 1. 2020  6:04 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BMAV05_6D - Bezpečnosť materiálov a výrobkov (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BMAV05_6D
Názov predmetu: Bezpečnosť materiálov a výrobkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 2. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie prípadovej štúdie stanovenej na základe konzultácie s vyučujúcim na získanie úspešného hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti o bezpečnosti materiálov a výrobkov s dôrazom na oblasť bezpečnosti práce, požiarnej bezpečnosti, environmentálnej bezpečnosti, bezpečnosti spotrebiteľa a forenzného inžinierstva.  
 
Stručná osnova predmetu:
Základná filozofia posudzovania bezpečnosti materiálov a výrobkov
‑ Mechanické vlastnosti a medzné stavy materiálov
‑ Bezpečnosť materiálov a výrobkov v pracovnom prostredí
‑ Požiarno-technické vlastnosti materiálov a výrobkov a spôsoby ich skúšania
‑ Bezpečnosť elektrických výrobkov
‑ Hodnotenie životného cyklu materiálu a jeho dopadu na životné prostredie
‑ Posudzovanie bezpečnosti výrobkov z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľa
‑ Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky
‑ Úlohy forenzného inžinierstva v bezpečnosti materiálov a výrobkov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRADÁČ, A. -- PORADA, V. -- NIČ, M. Súdne inžinierstvo. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-8963-08-7.
KAČÍKOVÁ, D. -- BALOG, K. -- TUREKOVÁ, I. -- MITTEROVÁ, I. Materiály v protipožiarnej ochrane: Vysokoškolská učebnica. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 367 s. ISBN 978-80-228-2317-3.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČIČKA, R. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch II.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 239 s. ISBN 978-80-8096-103-9.
HOSTIN, S. -- ŠILHÁR, S. -- SOLDÁN, M. -- LACUŠKA, M. Environmentálne inžinierstvo 1: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 229 s. ISBN 80-227-2013-5.
LEWISM, P R. -- REYNOLDS, K. Forensic Materilas Engineering. London: CRC Press, 2004. 438 s.
OSVALD, A. -- KAČÍKOVÁ, D. -- NETOPILOVÁ, M. Reakce stavebních výrobků na oheň. Ostrava: SPBI, 2010. 126 s.
TZYMENAKIS, J. -- HOLLAND, D. Electrical Product Safety. Oxford: Jordan Hill, 2000. 229 s.
CHOLUJ, F. -- DEGNER, M. -- BŮŽEK, M. Normalizácia metrológia a skúšobníctvo. Žilina: Žilinská Univerzita, 2000. 136 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: