11. 12. 2019  9:26 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIP105_6D - Dizertačný projekt I (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP105_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba literárnej rešerše.
 
Výsledky vzdelávania:
Individuálna práca o stave súčasného problému týkajúcej sa dizertačnej práce(rozsah minimálne 20 strán A4),

- Analýza vedeckých informácií získaných z publikovaných prác a spracovanie záverov z výsledkov skúmanej literatúry (knihy, časopisy, výskumné správy, atď).
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výber kľúčových slov a spracovanie abstraktu dizertačného projektu
2. Spracovanie literárneho prehľadu (ručne a strojovou rešeršou)
3. Spracovanie prehľadu databáz poskytujúcich technické a vedecké informácie
4. Spracovanie súčasného stavu riešenia problematiky dizertačnej práce
5. Výber príslušných publikácií pre stanovenie metodiky dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6
Scientific articles, technical books, contributions to conference proceedings, monographs, technical standards published in foreign languages

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: