19. 10. 2019  13:56 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP106_6D - Dizertačný projekt I (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP106_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké systematické znalosti o študovanej problematike podľa zvoleného zamerania (t.j. oboznámi sa so súčasným stavom v oblasti riadenia zložitých systémov, v modelovaní a simulácii systémov riadenia alebo v inteligentných metódach riadenia). Klasifikuje jednotlivé prístupy, naštuduje ich teoretické a legislatívne východiská a princípy, možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotí ich výhody a nevýhody.
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium literatúry.
• Vypracovanie východiskového elaborátu (15 -- 20 strán) o stave v oblasti (prístupy, teoretické východiská, normy, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENAU , M. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000. 148 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: