11. 8. 2020  3:05 Zuzana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DZPRO1_6D - Dizertačný projekt I (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: DZPRO1_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca5 hod. týždenne / 65 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie cieľov projektu.
Výsledné hodnotenie: Prospel 56‑100%, Neprospel menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké systematické znalosti o študovanej problematike podľa študijného programu a témy dizertačnej práce. Definuje problém, klasifikuje jednotlivé prístupy, naštuduje ich teoretické a legislatívne východiská a princípy, možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotí ich výhody a nevýhody.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium literatúry.
- Vypracovanie východiskového elaborátu (15 -- 20 strán) o stave v oblasti (prístupy, teoretické východiská, normy, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ROSENAU , M. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000. 148 s.
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Základná literatúra závisí od študijného programu a témy práce. Vyučujúcimi sú školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 153

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 7. 2020
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Typ výstupu: