25. 2. 2020  23:45 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIP201_6D - Dizertačný projekt II (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP201_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola riešenia
 
Výsledky vzdelávania:
Projekt musí rozšíriť základné poznatky o stave vedeckého poznania v oblasti dizertácie so zameraním na analýzu súvislostí medzi chemickým zložením, technológiou výroby, technológiou spracovania, štruktúrou a vlastnosťami technických materiálov podľa témy dizertácie. Návrh vlastného riešenia a úvodné experimenty so zameraním na tému dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Vybrané state z prírodných vied, mechaniky a informatiky so zameraním na tému dizertácie.
Metodológia vedeckej práce.
Teória vedeckého experimentu.
Práca s materiálovými databázami, literárna rešerš v oblasti témy dizertácie.
Úvodné experimenty zamerané na tému dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: