19. 1. 2020  2:39 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP205_6D - Dizertačný projekt II (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP205_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba spracovanej literárnej rešerše a návrh metodiky pre prípravu vzoriek.
 
Výsledky vzdelávania:
- Individuálne spracovať najnovšie poznatky z oblasti dizertačnej práce.(rozsah minimálne 20 strán A4),
- Popis princípov, závery z publikovaných výsledkov skúmanej literatúry (knihy, časopisy, výskumné správy, atď).
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výber kľúčových slov a spracovanie abstraktu dizertačného projektu II
2. Spracovanie literárnej rešerše
3. Databázy poskytujúce technické a vedecké informácie
4. Spracovanie súčasného stavu reiešenej problematiky
5. Výber vedeckých publikácií pre stanovenie metodiky dizertačnej práce
a prípravu vzoriek.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Meško, D - Katščák, D. - Findra, J. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6
Scientific articles, technical books, contributions to conference proceedings, monogrphs, technical standars (published in foreign languages).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: