23. 10. 2019  0:10 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP206_6D - Dizertačný projekt II (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP206_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Ďalšie prehlbovanie znalostí získaných v prvom projekte formou naštudovania špecifických študijných zdrojov (v oblasti riadenia zložitých systémov, v modelovaní a simulácii systémov riadenia alebo v inteligentných metódach riadenia). Zhodnotenie naštudovaných prístupov z hľadiska ich vhodnosti na ďalšie rozvíjanie nových metód a postupov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium dostupnej literatúry.
• Vymedzenie základných problémov a možnej orientácie témy dizertačnej práce. Výber riadiaceho systému na danej úrovni riadenia a aplikácia získaných poznatkov.
• Spracovanie projektu (15 -- 20 strán).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENAU , M. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000. 148 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: