11. 12. 2019  22:51 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIP305_6D - Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP305_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba spracovanej rešerše a navrhovanej metodiky pre plánovanie experimentov
 
Výsledky vzdelávania:
Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške v rozsahu 30-40 strán formátu A4, s návrhmi cieľov dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výber kľúčových slov a spracovanie abstraktu dizertačného projektu III
2. Spracovanie literárnej rešerše
3. Databázy poskytujúce technické a vedecké informácie
4. Spracovanie súčasného stavu riešenej problematiky
5. Výber vedeckých publikácií pre stanovenie metodiky dizertačnej práce, prípravu vzoriek a plánovanie experimentov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Meško, D - Katščák, D. - Findra, J. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6
Scientific articles, technical books, contributions to conference proceedings, monogrphs, technical standars (published in foreign languages).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: