24. 10. 2019  0:00 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP306_6D - Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP306_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Definovať tézy dizertačnej práce. Na základe poznatkov získaných v predmetoch Dizertačný projekt 1 a 2 o teoretických základoch a aplikačných možnostiach študent definuje problém, ktorý bude predmetom riešenia dizertácie, určí predmet a globálny cieľ dizertácie, ako aj čiastkové podciele a definuje predpokladané metódy riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vypracovanie písomnej práce (40 -- 50 strán) k dizertačnej skúške s tézami, predmetom a cieľmi dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENAU , M. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000. 148 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: