21. 10. 2020  7:16 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP503_6D - Dizertačný projekt V (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DIP503_6D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester:
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrolné body projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Návrh riešenia zvoleného problému na základe záverov dizertačného projektu 4.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vypracovanie dokumentácie k riešenému problému v rozsahu minimálne 20 strán.
• Prezentácia výsledkov na seminári pracoviska.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať. Literatúru určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics. Literature will be considered by supervisor

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
21. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: