Oct 22, 2020   8:57 a.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus DZPRO6_6D - Dizertačný projekt VI (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DZPRO6_6D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VI
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
5 hod. týždenne / 65 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 4. rok
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 4. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 4. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 4. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 4. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 4. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 4. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 4. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 4. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 4. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 4. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie cieľov projektu.
Výsledné hodnotenie: Prospel 56-100%, Neprospel menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Zhodnotenie a zovšeobecnenie výsledkov dosiahnutých v rámci dizertačných projektov 1 - 5. Text a prílohy dizertačnej práce vo forme na obhajobu.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vypracovanie dizertačnej práce s výsledkami dizertačných projektov 1 - 5,
- zhrnutie výsledkov a stupňa splnenia cieľa,
- definovanie prínosu v teórii a v aplikácii,
- zovšeobecnenie výsledkov, možnosti aplikácie na triedu príbuzných problémov,
- zhodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Základná literatúra závisí od študijného programu a témy práce. Vyučujúcimi sú školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 7. 2020
Schválil:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Type of output: