28. 10. 2020  8:58 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIP603_6D - Dizertačný projekt VI - dizertačná práca (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DIP603_6D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VI - dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
30
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrolné body projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Zhodnotiť a zovšeobecniť výsledky dosiahnuté v rámci dizertačných projektov 1 - 5.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce s výsledkami dizertačných projektov 1 - 5,
• Zhrnutie výsledkov a stupňa splnenia cieľa,
• Definovanie prínosu v teórii a v aplikácii,
• Zovšeobecnenie výsledkov, možnosti ich aplikácie na triedu príbuzných problémov,
• Zhodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať. Literatúru určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics. Literature will be considered by supervisor

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: