15. 12. 2019  13:35 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIP605_6D - Dizertačný projekt VI - dizertačná práca (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP605_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt VI - dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Konzultácie, publikovanie vedeckých článkov.
 
Výsledky vzdelávania:
Výskum a vedecká práca práca na téme dizertačnej práce. Práca sa skladá zo zberu, spracovania, získavania a analýzy údajov, rozvoja metodiky dizertačnej práce, experimentov, modelovania, analýzy, ai. Predmet bude dokončený v písomnej forme (rozsah 10 strán formátu A4), dokumentujúce techniky , metódy a výsledky vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Výskum a vedecká práca na spracovaní cieľov dizertačnej práce:
- Zber, spracovanie, získavanie, analýza dát,
- Vypracovanie metodiky dizertačnej práce,
- Výpočty, experimenty, modelovanie, analýzy.
Spracovanie podkladov dokumentujúcich techniky, metódy a čiastkové výsledky vedeckej práce pre splnenie cieľov dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Scientific reports and articles, books, research reports, proceedings of international conferences.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: