9. 12. 2019  22:11 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DYPO05_6D - Dynamika požiarov (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DYPO05_6D
Názov predmetu: Dynamika požiarov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomné spracovanie analýzy súčasného stavu poznatkov z obasti rozvoja požiaru v uzavretom priestore.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti z oblasti dynamiky požiaru, aplikovaného na oblasť vzniku, rozvoja a šírenia požiaru v uzavretých priestoroch. Oboznámia sa s iniciačnými zdrojmi frekventovane sa vyskytujúcimi v priemysle a v obytnej sfére. Ďalej sa sa naučia počítať rýchlosť šírenie požiaru a množstvo tepla uvoľneného pri horení materiálov. Budú vedieť riešiť tvorbu tepla, dymu a toxických splodín horenia pri požiaroch v uzavretom priestore. Získajú základné vedomosti o stanovovaní požiarnotechnických vlastností stavebných materálov, polymérov, textílií, horľavých kvapalín a plynov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Princípy horenia tuhých látok, kvapalín a plynov.
2. Iniciačné zdroje vyskytujúce sa v praxi.
3. Aplikácia požiarnotechnických vlastností látok v praxi.
4. Rozvoj požiaru v uzavretom priestore.
5. Tvorba tepla pri horení.
6. Dym a toxické splodiny horenia. Posúdemie nebezpečenstva.
7. Základy modelovania rozvoja požiaru v uzavretom priestore.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALOG, K. -- KVARČÁK, M. Dynamika požáru. Ostrava : SPBI, 1999. 118 s. ISBN 80-86111-44-X.
ŠENOVSKÝ, M. -- BALOG, K. -- KVARČÁK, M. -- BEBČÁK, P. -- NETOPILOVÁ, M. -- BRADÁČOVÁ, I. -- PROKOP, P. Základy požárního inženýrství. Ostrava : SPBI, 2004. 178 s. ISBN 80-86634-50-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: